Har köparen av en husbil rätt till prisavdrag för rostskador som upptäcks efter köpet?

2020-06-17 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag har precis sålt min husbil till en annan privatperson. Han har nu hittat rost på den som jag inte visste om och vill lämna tillbaka bilen eller få ett prisavdrag. Vad har han rätt till? Jag visste ju inte om felet. Husbilen är 24 år gammal och priset var 120 000 kr.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Vad köparen har rätt till är beroende av framför allt två saker: Dels om husbilen kan anses felaktig i lagens mening och dels om hen, om så är fallet, borde ha upptäckt felet redan innan köpet. Jag går igenom reglerna för dessa frågor i tur och ordning.

Är varan (husbilen) felaktig?
För att en vara som sålts ska anses felaktig ska den ha ett fel som t.ex. strider mot avtalet eller sakna en egenskap som krävs för att den ska kunna användas till avsett ändamål (17 § Köplagen). En bil bör t.ex. ha en någorlunda fungerande motor som gör att den kan köras. Som fel räknas också avvikelser från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Här blir det alltså avgörande för det första om det i ert köpeavtal finns några garantier för rostfrihet eller du tagit på dig något särskilt ansvar för fel. Om avtalet inte innehåller några sådana villkor blir det i slutändan då fråga om en bedömning av vad köparen med fog kunnat förutsätta. Här vägs då in hur gammal husbilen är, hur långt den gått, dess kvalitet, mm, och utifrån en sammanvägning av alla sådana förhållanden får en skälighetsbedömning göras. Med reservation för att jag inte vet något om förhållandena i övrigt tycker jag dock det låter som att en husbil som är 24 år gammal nog kan antas ha vissa rostskador, eller i vart fall att det åligger köparen att ta hänsyn till en sådan risk i förhandlingen om priset. Det kan i vissa fall vägas in om säljaren känt till felaktigheter i varan som hen underlåtit att upplysa köparen om, men inte heller det är det ju fråga om här då du inte visste om rostskadorna. Skulle rostskadorna trots allt anses utgöra ett fel i lagens mening, så är då följdfrågan om köparen borde ha upptäckt felet redan före köpet.

Undersökningsplikten
När det gäller affärer mellan privatpersoner har köparen en viss undersökningsplikt före köpet. En sådan undersökningsplikt uppkommer för det första bara om säljaren uppmanat köparen att göra en undersökning eller om köparen på eget initiativ undersökt varan. Även det senare fallet, en frivilligt gjord undersökning, leder alltså till att köparen anses haft möjlighet att upptäcka vissa fel. För det andra skiljer sig undersökningspliktens omfattning om det är fråga om köp mellan privatpersoner jämfört med om det är fråga om köp mellan näringsidkare. Ytliga fel som kan upptäckas redan vid en okulär besiktning skulle t.ex. kunna anses upptäckbara även för en privatperson, medan upptäckandet av mer komplicerade fel såsom motorfel eller dylikt kanske kan avkrävas en näringsidkare men inte en privatperson. Av det följer alltså att om köparen före köpet undersökt varan eller struntat i att undersöka den trots säljarens uppmaning, så kan fel som borde ha upptäckts vid en sådan undersökning inte åberopas i efterhand (20 § Köplagen).

Sammanfattningsvis
För det första måste det alltså bedömas om rostskadorna överhuvudtaget kan anses vara ett fel i lagens mening. För det andra måste avgöras om köparen har rätt att åberopa felet. Det beror då på om någon undersökning gjorts eller uppmanats till före köpet och hur lätta rostskadorna i så fall varit att upptäcka. Skulle husbilen trots allt anses felaktig i lagens mening och köparen anses ha rätt att åberopa felet, så har du dock rätt att kräva att själv få åtgärda felet (36 § Köplagen).

Hoppas det var svar på din fråga.

Med vänlig hälsning.

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1343)
2021-04-30 Swishat men inte fått varan
2021-04-30 Är användandet av tilläggstid en obligatorisk bestämmelse?
2021-04-30 Har jag reklamerat i tid?
2021-04-24 Om reklamationsrätt på oöppnade varor köpta i andra hand

Alla besvarade frågor (92043)