Har köpare rätt att häva köp när säljarens marknadsföring varit felaktig?

2019-12-26 i Köplagen
FRÅGA
Jag köpte en surfplatta där säljaren bifogat en produktbild där det stod specifikationer. När jag kom hem så var plattan sämre än det produktbild visat. Jag sparade bilden och annonsen som bevis. Säljaren vill inte ta något ansvar för att hen bifogat fel produktbild och vill inte göra ett återköp eller prisavdrag.Har jag rätt till det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I mitt svar kommer jag att utgå från att både du och säljaren har ingått avtalet i egenskap av privatpersoner, och inte näringsidkare. Därmed blir köplagen aktuell.

När föreligger fel i vara?

Fel i vara föreligger om varan inte uppfyller vad parterna kommit överens om i köpeavtalet, eller om den brister i allmänna krav på bland annat varans egenskaper och avsedd användning (17 § köplagen). Vidare föreligger även fel i vara om varan inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller före köpet, och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § köplagen).

Att säljaren marknadsfört surfplattan med en felaktig produktbild skulle troligen innebära sådana felaktiga uppgifter som avses i 18 § köplagen. Produktbilden som säljaren har visat har inte överensstämt med surfplattans egenskaper, och detta kan definitivt antas ha haft inverkan på köpet eftersom att produktbilden avsåg uppgifter som var relevanta för köpet. Den bristande matchningen mellan säljarens produktbild och surfplattan utgör därmed ett fel i varan enligt 18 § köplagen.

Vilka rättigheter har du som köpare?

Som köpare har du rätt till vissa påföljder vid fel i varan. Påföljderna som kan bli aktuella är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (34–39 §§ köplagen). För att köparen ska kunna kräva avhjälpande eller omleverans krävs att köparen lämnar kravet i nära samband med reklamationen. Detta gäller dock inte om säljaren varit grovt vårdslös eller stridit mot tro och heder. I ditt fall verkar det inte vara aktuellt med avhjälpande eller omleverans, vilket innebär att prisavdrag kan aktualiseras. Om du däremot vill häva köpet krävs det att felet är av väsentlig betydelse och att säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1195)
2020-08-02 Kan jag ångra en försäljning trots köpekontrakt?
2020-07-29 Ansvar vid fel som visar sig efter köpet
2020-07-28 När kan jag åberopa fel vid köp av begagnad elcykel?
2020-07-28 Felansvar vid "befintligt skick- klausul"

Alla besvarade frågor (82582)