Har köpare rätt att häva köp?

2020-04-29 i Köplagen
FRÅGA
Hejsan! Har nyligen sålt min vattenskoter till en kompis. Han var och kollade på den, pratade även om att det var fel på den men har inte kollat upp vad det skulle kunna vara. Han var väl medveten om att det var något fel på skotern, oklart vad felet var, men valde ändå att köpa den. Nu i efterhand har han börjat prata om att jag blåste honom, vilket jag inte gjort då jag varit tydlig med att jag inte vet vad felet är. Vi har inte skrivit något kontrakt eller sagt något speciellt muntligt. Har han rätt att kräva pengar tillbaka?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Mitt korta svar på din fråga är att din vän inte har rätt att kräva dig på pengar. Jag kommer nedan att redogöra vad jag grundar mitt svar på.

Regler gällande köp mellan två privatpersoner regleras i Köplagen (KöpL).

Vad gäller vid fel på varan?
Vid ett köp mellan två privatpersoner är det avtalet som sätter grund till vad som gäller mellan köparen och säljaren, det vill säga att det är fritt att avtala om vad som helst, 3 § KöpL. Detta innebär att säljaren kan avtala om att sälja varan i befintligt skick och att som köpare får man då förvänta sig att varan inte är helt felfri.

Vid ett köp föreligger det fel i varan om varan inte stämmer överens med avtalet. Alltså är det fråga om avtalet stämmer överens med varans art, mängd, kvalitet och andra egenskaper. Om varan avviker från avtalet anses det föreligga ett fel i varan, 17 § första stycket KöpL. Vidare föreligger det fel i varan om säljaren har lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning i marknadsföringen av varan som kan inverkat på köpet, 18 § första stycket KöpL. Sammanfattningsvis föreligger det inte något fel i varan om parterna har avtalat om att varan är i viss beskaffenhet eller saknar vissa egenskaper, vidare kan det inte hävdas att fel föreligger om uppgifterna i marknadsföringen inte är falska och inte vilseledande.

Om en vara säljs i befintligt skick genom att säljaren anger ett speciellt fel i varan eller uttrycker att varan säljs i "befintligt skick", innebär detta att säljaren friskriver sig från ansvar för felet. Däremot finns det undantag som anger att det föreligger fel i varan trotts att varan sålts i befintligt skick. Undantagen är följande;

1. Om säljaren lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning som kan antas ha inverkat på köpet

2. Om säljaren underlåtit sig att upplysa köparen om varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller


3. Om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Gällande tredje punkten innebär det att köparen måste inse att varan är i väsentligt sämre skick än vad denne kunnat förutsätta, 19 § KöpL.

Vad har köparen för skyldigheter innan köpet?
Säljaren får inte åberopa att ett fel föreligger som denne måste ha känt till. Detta innebär att om en köpare är medveten om att en vara är behäftad med fel kan denne i efterhand inte åberopa att det föreligger fel i varan. Om köparen har undersökt varan får denne heller inte åberopa fel som han borde känt till vid undersökningen, 20 § KöpL.

Sammanfattning och råd
I detta fall är min tolkning av omständigheterna som du angett att du har sålt en vattenskoter till din vän, där vattenskotern är behäftad med fel. Vid köpet har du meddelat din vän om att det finns ett fel men att du inte vet vad det är för fel. Dessutom har du även vid köpet låtit din vän undersöka skotern, vilket han även gjort. Detta innebär sammanfattningsvis att du sålt skotern i befintligt skick, du har påtalat att det föreligger ett fel och din vän har undersökt vattenskotern.

Min bedömning i detta fall är att din vän inte har rätt att påkalla att ett fel föreligger och inte heller kräva sina pengar tillbaka. Detta innebär att du som säljare varken har skyldighet att åtgärda felet och inte heller betala tillbaka, med förutsättning att ni som säljare påtalat att fel föreligger och att köparen fått möjlighet att undersöka varan.

Mitt slutliga råd till dig är att bestrida köparens eventuella krav då köparen var medveten om att fel förelåg och att denne hade tillfälle att undersöka varan, därmed finns det ingen grund för dennes talan om att häva köpet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1262)
2020-11-22 Har företag en rätt att företa omleverans eller avhjälpande innan hävning?
2020-11-22 När kan det röra sig om dolda fel?
2020-11-20 När ska betalning ske för ett köp?
2020-11-18 Kan man häva ett köp av häst utan att undersöka vad som är felet?

Alla besvarade frågor (86459)