Har jag som kattägare ansvar för var min katt är?

2019-03-02 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Bor i bostadsrätt, på bottenplan med egen altan. Trapphuset har tre separata ingångar (går att nå lägenhetsdörren från samtliga) var utav "min" ligger 1,5m från min ytterdörr. Jag har en katt som levt där hela livet och är så pass kelig och avslappnad att den börjat hälsa på grannarna ute. Vissa grannar har då fått för sig att släppa in den i trapphuset (ej min vanliga ingång) och in till sig för att mata. Grejen är att jag inte släpper ut katten om jag själv inte är hemma så jag vet att den inte far illa. Nu är det så att vissa av grannarna inte tål min katt. Jag har därför försökt släppa ut den på tider när risken för att den ska bli insläppt någon annanstans minimeras. Knappt 1 gång i månaden hittar jag honom ändå i trapphuset och får klagobrev från styrelsen som vill mena på att det är mitt ansvar att se till vart katten går. Har påpekat att jag sett andra okända katter (som ser ut som min) i trapphuset också men eftersom jag är den enda kattägaren så vänder man sig till mig. Jag vet att jag ansvarar för kattens välbefinnande men undrar mer hur jag ska ställa mig till detta? Han är inne 16-20h per dygn och går egentligen bara ut kortare perioder.
SVAR

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Det finns flera lagar som kan bli tillämpliga på katter, men den som främst är relevant här är lagen (2007:1150) om tillsyn för hundar och katter, den så kallade djurtillsynslagen.

Vad lagen säger

Katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt, med hänsyn till kattens natur och övriga omständigheter, som behövs för att förebygga att katten orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § djurtillsynslagen). Vad som krävs är beroende på den enskilda katten och även den miljö den befinner sig i.

Hundägare har ett strikt ansvar i lagens mening, vilket innebär att ägaren, eller den som har tillfälligt har hand om hunden, måste ersätta skador hunden orsakar fastän innehavaren inte har varit oförsiktig (19 § djurtillsynslagen). Kattägare har inget sådant strikt ansvar, eftersom katter generellt anses ha en friare natur än hundar. Som kattägare har du oftast ingen koll på var din katt går, eftersom att det inte finns lika strikta regler kring katter som det finns för hundar.

När det kommer till kattägare gäller alltså normala skadeståndsregler och ett eventuellt skadestånd kan utgå om kattägaren genom uppsåt eller genom vårdslöshet tillåter sin katt att vålla skada (2 kap 1 § Skadeståndslagen). Eftersom du är mån om när din katt släpps ut, för att minimera olägenheter för andra, anser jag att du inte kan anses ha uppsåt eller vara vårdslös när din katt senare påträffas i trapphuset.

Det fanns tidigare en bestämmelse i den nu upphävda lagen (1938:274) om rätt till jakt att en katt som "anträffats utanför gård eller trädgård där den hör hemma, må av jakträttsinnehavaren eller hans folk saklöst dödas". Den är idag ersatt av 21 § i djurtillsynslagen, som säger att en katt som kan antas vara övergiven eller förvildad får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne, vilket talar för en högre acceptans för katters rörelsefrihet.

Rättsfall involverade katter och deras beteenden

Länsstyrelsen i Stockholms län uttalade sig att det borde grannens ensak att freda sig mot att en katt tränger sig in i dennes hus eller trappuppgång, genom att hålla fönster och dörrar stängda. Detta eftersom att kattägare har svårare än hundägare att ha koll på exakt var deras katt befinner sig.

Att införa restriktioner för kattägare i grannskapet var inte motiverat, eftersom andra katter ändå skulle kunna ta sig dit, och att en av personerna var allergisk föranledde ingen annan bedömning. Miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt instämde i länsstyrelsen bedömning (Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen. Mål-nr 200-M 398)

Det har däremot förekommit ett fall där en kattägare med 9 katter blev tvungen att utföra åtgärder för att hålla kvar katterna på sin egen fastighet, då katterna bedömdes ha orsakat en granne sådan olägenhet att det kunde påverka grannens hälsa i betydande mån som nämns i i 9 kap. 3 § miljöbalken. Mark- och miljödomstolen instämde i Länsstyrelsen bedömning (Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Mål-nr M 1199-17).

Men att din katt skulle kunna anses påverka en grannes hälsa i betydande mån tror jag inte är troligt, då det inte är du själv som släpper in katterna i trappuppgången, och därmed bör du inte heller behöva vidta åtgärder för att hålla din katt inne.

Bostadsrätter får ha ordningsregler

Ordningsregler förekommer i många bostadsrättsföreningar, men hur ordningsreglerna ska vara är inte reglerade i lag. Det innebär att dom i princip kan se ut hur som helst, och att det då även eventuellt skulle kunna finnas ordningsregler kring djurhållning. Men sådana regler får inte vara godtyckliga eller strida mot gällande lag, exempelvis får man inte att ha ordningsregler som skulle gå emot de regler som finns i djurskyddslagen. Ordningsreglerna ska vara rimliga och ett uttryck för föreningsintresset.

En bostadsrättsinnehavare har skyldighet att följa särskilda ordningsföreskrifter och kan få sin nyttjanderätt förverkad ifall hen inte följer dem (7 kap. 9 och 18 § Bostadsrättslagen).

Sammanfattning och vad som kan gälla i ditt fall

Det är svårt att säga vilka ordningsregler en bostadsförening kan besluta om gällande katter. Några regler som jag kan se som rimliga kan vara att katter inte får gå fritt i bostadsrättens gemensamma lokaler, som hiss, trappuppgång och tvättstuga. Men då bör det även ligga på samtliga boendes ansvar att inte avsiktligen släppa in katten i sådana utrymmen. Jag har svårt att se att det finns ordningsregler som enbart är tvingande på en part, och inte samtliga.

Eftersom att du är mån om när du släpper ut din katt, gör du vad du kan i enlighet med 1 § djurtillsynslagen och jag skulle därmed säga att du inte har något tvingande ansvar vad gäller att hålla din katt ifrån trapphuset.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Elina Bergstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1961)
2020-08-04 Har granne som klippt mina buskar rätt att kasta över grenarna på min tomt?
2020-08-04 Hur beskattas en gåva av en fastighet?
2020-08-01 Hus på ofri grund
2020-07-30 Överlåtelseförbud vid gåva av fastighet

Alla besvarade frågor (82649)