Har jag rätt till påföljder vid fel i vara?

2019-10-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej. Köpte av en bilhandlare en begagnad bil. Jag visste att det fanns problem gällande bromssystem och abs vid köp. Hastighetsmätaren ur funktion men det ska enligt bilhandlare bero abs-problemen. Bilen köptes efter prut i befintligt skick. Då jag lämnar den till min mekaniker upptäcker denne att instrumentpanel avlägsnats tidigare och dioder till varningslampor borrats bort. Ny instrumentpanel behövs för att få bilen fungerande.Har jag någon slags rätt till ersättning för dessa dolda fel och märkliga ingrepp?
SVAR

Vad är problemet?

Eftersom det rör sig om ett köp av lös sak mellan dig som privatperson och en näringsidkare är konsumentköplagen (kkl) tillämplig (1 § kkl). Frågan huruvida du är berättigad ersättning för felen på bilen regleras alltså här.

Vad säger lagen?

Riskövergången

Om du som köpare bär risken för varan är du skyldig att betala för bilen även om den förstörts eller försämrats genom en händelse som inte beror på säljaren (8 § första stycket kkl). Risken går över på dig som köpare när bilen avlämnas (8 § andra stycket kkl). Varan anses avlämnad när den har kommit i köparens besittning (6 § kkl).

Felbedömningen

Frågan om bilen är felaktig bedöms efter dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som funnits vid den tidpunkten men som visar sig senare (20 § första stycket kkl). Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att bilen avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas (20a § kkl).

Befintligt skick

Även om en vara sålts i befintligt skick ska den anses felaktig om den är i sämre skick än du som köpare med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (17 § första stycket kkl). Du var medveten att det fanns problem kring bromssystemet vid köpet vilket förmodligen underlättade din möjlighet att pruta på köpet. Detta gör att man kan argumentera för att bilen är sämre än vad du har fog att förutsätta. Eftersom omständigheter som till exempel pris och årsmodell inte framgår av din fråga kan jag inte göra en komplett bedömning.

Upplysningsplikt

Säljaren har en upplysningsplikt om förhållande kring bilens egenskaper som hen känner eller borde känt till och som du som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om (16 § tredje stycket andra punkten kkl). Det krävs dock att detta inverkat på köpet vilket min bedömning är att det har då du kanske avstått från att köpa bilen om du var medveten om även detta fel, alternativt kunnat köpa den till ett ännu lägre pris.

Påföljder vid fel i varan

Om varan är felaktig har du rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet (22 § kkl). För att kunna åberopa felet måste du reklamera i tid, reklamerar du inom två månader från det att du märkt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid (23 § kkl).

Du har rätt till ersättning för vad det kostar att avhjälpa felet, så länge inte kostnaden är oskäligt hög eller täcks genom att du erhåller ett prisavdrag (28 § andra stycket kkl). Kräver du en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans, har säljaren först en rättighet att på egen bekostnad vidta en sådan åtgärd (27 § första stycket kkl).

Sammanfattning

Min bedömning är att bilen kan anses felaktig och att du därför har rätt att göra påföljder gällande, däribland prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet. Jag rekommenderar att du vänder dig till säljaren med dina krav så snart som möjligt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1042)
2020-08-07 Avhjälpande vid fel på vara
2020-08-03 Vad gäller om ett företag erbjuder en konsument kompensation för fel?
2020-07-31 Ersättning till följd av fel i vara?
2020-07-30 En REA vara har nu sänkts i standardpris

Alla besvarade frågor (82648)