Har jag rätt till patientskadeersättning?

FRÅGA
Jag blev opererad om borttagning glömda platin i armbågen ersätter de
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar din fråga som att du fått en skada, eller en komplikation, till följd av den genomförda operationen. Om en patient drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan patienten rätt till ekonomisk ersättning. Detta regleras i patientskadelagen (PSkL). Notera dock att lagen gäller enbart för skador som uppkommit i samband med hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige (3 § PSkL).

Rätten till patientskadeersättning

Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av

1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt,

2.fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav,

3. felaktig diagnostisering,

4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd,

5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning, eller förordnande eller

6. utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar (6 § PSkL).

Observera dock att patientskadeersättning lämnas inte om

1. skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet, eller
2. skadan orsakats av läkemedel i annat fall än som avses i 6 § första stycket 6 punkten (7 § PSkL)

Vad innebär detta för dig?

Mycket tyder på att du har rätt till patientskadeersättning. Du kan göra din anmälan här. Du kan även anmäla ett klagomål på den vård du har fått till IVO, inspektionen för vård och omsorg, här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?