Har jag rätt till ersättning på grund av skador som uppstått till följd av vård?

FRÅGA
Jag har en neurologisk sjukdom, och gjorde en operation ihjärnan, s k DBS, Deep Brain Stimulation för flera år sedan, efter några månader blev det infekterat, så läkarna valde att ta bort de två elektroderna ur hjärnan samt eldosa under huden på bröstet. Sen blev mitt liv ett helvete i flera år pga smärta och massa hemska mediciner, bl.a morfin. Jag fick dessvärre ingen information om huruvida jag skulle kunna få någon slags ersättning för mitt lidande. Operationen gjordes för drygt 4-5 år sedan, jag minns ej datum.Tror ni det finns någon möjlighet till ersättning för mig. Jag är inte ute efter min kirurg eller neurolog på något sätt att de ska ha gjort något fel utan vill bara veta om det finns någon chans för ersättning.Jag var redan sjukpensionär innan operationen. Jag misstänker inga fel under operationen eller efter behandlingen. Har blivit erbjuden att göra om operationen, men avböjt pga risken. Jag tappade 20 kg ner till drygt 60 kg, jag är 193 cm lång och många av mina vänner trodde ej jag skulle överleva så illa var det.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du har drabbats av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt Patientskadelagen. Lagen gäller skador som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige, 3 §.

Förutsättningar för rätt till patientskadeersättning

Av 6 § framgår det att en skada som uppkommit till följd av en medicinsk åtgärd eller ett olycksfall i hälso- och sjukvården kan ge rätt till patientskadeersättning. De skador som kan ge rätt till ersättning enligt lagen är behandlingsskador (p.1), materialskador (p. 2), diagnosskador (p. 3), infektionsskador (p. 4), olycksfallsskador (p. 5) och medicineringsskador (p. 6).

I ditt fall framgår det att den operation du genomgick för drygt 4-5 år följdes av en infektion, vilket ledde till åtgärder som, i sin tur, fick allvarliga konsekvenser.

För att ha rätt till ersättning för en behandlingsskada enligt 6 § p. 1, exempelvis, ska skadan rent objektivt ha kunnat undvikas om åtgärden hade utförts på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig åtgärd valts. Om det enbart varit möjligt att undvika skadan genom en mer avancerad metod som i regel varit mer riskfylld, föreligger ingen ersättningsgill behandlingsskada.

För att ha rätt till ersättning för en materialskada enligt 6 § p. 2, exempelvis, ska det ha rört sig om fel hos eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning, såsom instrument, apparater eller andra hjälpmedel inom sjukvården.

För att ha rätt till ersättning för en infektionsskada enligt 6 § p. 4, exempelvis, ska det ha rört sig om överföring av ett smittoämne i samband med en undersökning, behandling, vård eller liknande åtgärd. Vid bedömningen ska hänsyn då tas till arten och svårighetsgraden av sjukdomen eller skadan som operationen eller behandlingen avsett, patientens hälsotillstånd samt möjligheten att förutse infektionen. Om grundsjukdomen eller grundskadan varit allvarligare än infektionen föreligger i regel ingen rätt till ersättning.

Skador som medger rätt till ersättning enligt Patientskadelagen är alltså sådana som hade varit möjliga att undvika. Skador som inte varit möjliga att undvika, som utgjort "rena komplikationer", medför i regel inte rätt till ersättning enligt Patientskadelagen.

Preskriptionstider

För skador som orsakats innan den 1 januari 2015 gäller en tidsgräns på tre år från det att man fick kännedom om att man kunde göra en anmälan på grund av skadan.

För skador som orsakats från och med den 1 januari 2015 gäller en tidsgräns på tio år från det att skadan orsakades.

Den yttersta tidsgränsen för att kunna få patientskadeersättning är även tio år och räknas från den tidpunkt då skadan orsakades, 23 §.

Hur går du tillväga för att göra en skadeanmälan?

Patientskadeersättning betalas ut ur vårdgivarens patientförsäkring, vilken en vårdgivare är skyldig att ha, 12 §. Det är till vårdgivarens försäkringsgivare du vänder dig för att göra en skadeanmälan. Denna försäkringsgivare är normalt Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Du kan göra en anmälan via deras hemsida, här.

Till LÖF anmäls dock inte skador som uppstått i samband med privat vård utan då är patientförsäkringen tecknad hos ett annat försäkringsbolag.

Sammanfattning

Ersättningsgilla skador enligt Patientskadelagen är, som nämnt, sådana som hade varit möjliga att undvika om vårdåtgärden hade utförts på ett annat sätt. Det är till vårdgivarens patientförsäkringsgivare som du vänder dig till för att göra en skadeanmälan, vilken i regel är LÖF. Väljer du att anmäla till LÖF görs där en bedömning om ersättning enligt Patientskadelagen ska lämnas eller inte samt hur stor en sådan ersättning kan bli.

Hoppas du fått klarhet i din fråga och tveka inte att höra av dig igen om svaret var otydligt eller om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (176)
2019-10-11 Varför föreslås inte tandhygienister få ge estetiska injektionsbehandlingar enligt senaste lagförslaget?
2019-10-10 Får jag kalla min blogg "kostkliniken"?
2019-10-07 Ersättning vid skada efter operation
2019-10-03 Vad gäller om tandläkaren glömmer röntgenskydd?

Alla besvarade frågor (73804)