Har jag rätt till ersättning på grund av skada som orsakats av en onödig operation?

Hej! För drygt 8 år sedan åkte jag akut in till sjukhus för magsmärtor, man gjorde knappt några undersökningar innan man beslutade att operera för blindtarmsinflammation. När jag vaknade konstaterade läkaren att operationen ej vart nödvändig då det inte var något fel på min blindtarm, utan hade istället njurbäckensinflammation som givetvis hade kunnat behandlas utan operation. Nu 8 år senare har jag blivit inlagd vid 2 tillfällen, också dessa akut, på grund av tarmvred som läkarna konstatetar har med min tidigare operation att göra.

Nu är min fråga följande.

Har jag rätt till ersättning för att de felbedömde, samt tog bort min blindtarm utan att det var något fel på den? Ärrbildningen som blivit på tarmen orsakar nu dessutom livshotande åkommor (tarmvred) i och med att tarmarna "fastnar/kläms åt vid ärret"

Hur går jag till väga isåfall?

Mvh

Lawline svarar

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du beskriver att du genomgick en operation på grund av misstänkt blindtarmsinflammation som sedan visade sig inte vara nödvändig. Du beskriver även att du, på grund av denna operation, i efterhand fått problem som orsakar åkommor som kräver akut vård.

Om man drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan man ha rätt till ekonomisk ersättning. Lagen som reglerar detta är Patientskadelagen. Lagen gäller endast för skador som uppkommit i samband med hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige, 3 § PSkL.

Förutsättningar för ersättning enligt Patientskadelagen

Av 6 § PSkL framgår vilka skador som ger upphov till rätt till ersättning. Det förutsätts att det föreligger en överhängande sannolikhet att en personskada har orsakats av någon av de nedanstående medicinska åtgärderna eller ett olycksfall i hälso- och sjukvården samt att skadan ska ha kunnat undvikas. De skador som kan ge rätt till ersättning enligt lagen är behandlingsskador (p.1), materialskador (p. 2), diagnosskador (p. 3), infektionsskador (p. 4), olycksfallsskador (p. 5) och medicineringsskador (p. 6).

För att rätt till ersättning för en behandlingsskada, enligt 6 § p. 1 PSkL, ska föreligga förutsätts det att det föreligger en överhängande sannolikhet att skadan har orsakats av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Skadan ska även, rent objektivt, ha kunnat undvikas om åtgärden hade utförts på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig åtgärd valts, som enligt en bedömning i efterhand enligt medicinsk uppfattning skulle ha tillgodosett behovet av vård på ett sätt som varit mindre riskfyllt. Om det enbart varit möjligt att undvika skadan genom en mer avancerad metod, som i regel varit mer riskfylld, föreligger ingen ersättningsgill behandlingsskada.

Kravet som ställs på det alternativa förfarandet är först och främst att det faktiskt varit tillgängligt. Att det alltså stått till buds i den aktuella vårdsituationen. Själva bedömningen av om skadan hade kunnat undvikas genom ett alternativt förfarande ska, som ovan nämnt, göras i efterhand med utgångspunkt i den kunskap om patientens tillstånd som finns vid skaderegleringstillfället, oavsett om sådan kunskap funnits vid behandlingstillfället eller inte. Om en operation, som enligt en efterhandsbedömning, anses vara medicinskt motiverad är ett ärr som uppkommer en oundviklig följd och därmed inte en ersättningsgrundande skada. Däremot kan en ersättningsgrundande skada anses föreligga om en skada uppstår vid ett visst medicinskt förfarande och det sedan kan konstateras att skadan hade kunnat undvikas om förfarandet utförts något annorlunda.

Ersättning kan också ges vid felaktig diagnostisering, 6 § p. 3 PSkL. Vid bedömningen av om en ersättningsgill diagnostiseringsskada föreligger utgår man dock bara från den kunskap som fanns vid själva diagnostiseringstillfället. Om den diagnos som ställdes vid diagnostiseringstillfället var riktig mot bakgrund av de kunskaper som fanns då, är skadan inte ersättningsgill även om diagnosen, vid en efterhandsbedömning, skulle visa sig vara felaktig.

Undantag från rätt till ersättning

Patientskadeersättning lämnas inte om skadan har uppkommit till följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada, som utan behandling skulle ha varit direkt livshotande eller lett till svår invaliditet, 7 § p. 1 PSkL. Detta undantag gäller, till exempel, i situationer då vårdbehovet varit så akut att behandling har varit tvunget att stättas in utan att vårdgivaren haft möjlighet att vidta normala förberedelser.

Patientförsäkring och preskriptionstid

Patientskadeersättning betalas ut ur vårdgivarens patientförsäkring, 13 § PSkL, vilket alla vårdgivare är skyldiga att ha, 12 § PSkL. Det är alltså till vårdgivarens försäkringsgivare du vänder dig för att göra en skadeanmälan. Om din operation utfördes av en vårdgivare som finansieras av regionen är det Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) som är försäkringsgivaren som du vänder dig till.

Även privata vårdgivare som har vårdavtal med regionerna kan omfattas av deras försäkring. När det gäller annan privat vård är patientförsäkringen ofta tecknad hos ett annat försäkringsbolag, vilket du i så fall kan vända dig till.

Om din operation utfördes av en vårdgivare som, trots skyldighet, inte har patientförsäkring, svarar de försäkringsgivare som ingår i patientförsäkringsföreningen, enligt 15 §, solidariskt för den patientskadeersättning som skulle ha lämnats om en patientförsäkring hade funnits, 14 § PSkL. Om din vårdgivare skulle sakna en patientförsäkring kan du alltså istället anmäla till patientförsäkringsföreningen.

Tiden för att kunna anmäla patientskadan varierar beroende på när skadan orsakades. I ditt fall framgår det att operationen, som orsakade den skada som visat sig nu i efterhand, genomfördes för åtta år sedan. Då en patientskada orsakats före den 1 januari 2015 gäller att anmälan måste göras inom tre år från det att du som patient fått kännedom om att du kan anmäla skadan ifråga, det får vidare inte ha gått mer än tio år sedan skadan orsakades. Vad som närmre menas med detta är att du måste anmäla skadan inom tre år från det att du fått kännedom om att skadan är objektivt märkbar, att skadan kan ha ett samband med en behandling och att patientskadeersättning är möjlig samt till vilken försäkringsgivare som ersättningskravet ska ställas till. Den yttersta gränsen för att kunna anmäla en patientskada är, enligt lagen, 10 år från den tidpunkt som skadan orsakades, för att rätten till ersättning inte ska förloras, 23 § PSkL.

Sammanfattning

I ditt fall genomgick du alltså en operation som visade sig vara onödig, vilken sedan lett till komplikationer som kräver akut vård. Dessa senare komplikationer har även konstaterats ha ett samband med operationen ifråga. Min bedömning är att det absolut verkar kunna finnas en möjlighet till ersättning i detta fall men en närmre bedömning måste dock göras av omständigheterna i det enskilda fallet av vårdgivarens patientförsäkringsgivare. Det är alltså till vårdgivarens patientförsäkringsgivare som du vänder dig för att anmäla skadan, vilken genomför skaderegleringen. Det är försäkringsgivaren som bedömer om rätt till patientskadeersättning föreligger. Om din operation utfördes av en vårdgivare som finansieras av regionen är det alltså LÖF som är försäkringsgivaren som du vänder dig till. Även privata vårdgivare som har vårdavtal med regionerna kan omfattas av LÖF:s försäkring.

Du kan göra en anmälan via deras hemsida, här.

Om det är så att vårdgivaren saknar en patientförsäkring kan du istället vända dig till patientförsäkringsföreningen för att anmäla skadan, här.

Hoppas att detta svar kan vara till hjälp och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt på något sätt!

Med vänlig hälsning,

Amanda KeithRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”