Har jag rätt att häva köp av en katt pga att den varit sjuk vid köptillfället?

2020-06-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag och min son köpte en raskatt, brittisk korthår som vi fick hem 24 februari i år. Efter ett par månader började katten bete sig annorlunda och blev slö och fick senare feber vilket till slut efter många turer visade sig vara en obotlig och dödlig kattsjukdom som heter Fip. Vi var tvungna att avliva katten häromdagen vilket orsakat mig och min son mycket smärta och även stora kostnader trots försäkring. Sjukdomen orsakas av en muterande av katters Coronavirus. Enligt veterinären har katten fått Coronaviruset hos uppfödaren. Hur gör man i ett sånt här läge? Har man rätt att häva köpet pga detta och trots att katten är avliden? Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag uppfattar det du skriver som att du undrar om du har rätt att häva köpet och hur du i så fall går till väga. Du skriver också att veterinären menar att katten fått sjukdomen redan hos uppfödaren. Jag tolkar det som att du köpt katten direkt av uppfödaren och jag utgår från att uppfödaren också är någon form av näringsidkare, dvs. att den har ett företag som uppfödningen och försäljningen. Utifrån den utgångspunkten reder jag ut vad som gäller i din situation och vad du kan göra. Jag kommer också benämna katten som en "vara" och sjukdomen som ett "fel" i några fall, vilket kanske kan framstå som lite okänsligt. Att jag ändå gör så är för att katten och sjukdomen i köprättslig mening är just en vara och ett fel, så jag hoppas att du har överseende med det.

Säljarens ansvar
Om det är så att du köpt katten som privatperson av en professionell djuruppfödare innebär det att du omfattas av konsumentskyddslagstiftningen, vilken är starkare än vad som gäller mellan två privatpersoner eller mellan två näringsidkare. För att ni ska kunna ställa några krav på säljaren är det framför allt två villkor som måste uppfyllas. Det ena är att varan ni köpt har haft ett fel och det andra är att säljaren varit ansvarig för felet. Det första villkoret är enligt vad du beskriver helt klart uppfyllt: en sjukdom hos ett djur betraktas i praxis, dvs. i tidigare domstolsavgöranden, som ett fel i juridisk mening (16 § konsumentköplagen (KKöpL)). För att få klarhet i om det andra villkoret, säljarens ansvar, är uppfyllt är den viktigaste aspekten när felet uppkommit. Du skriver att veterinären menar att sjukdomen uppkommit redan hos uppfödaren och dessutom är det så vid konsumentköp att fel som visar sig inom sex månader från köptillfället antas ha funnits där från början, om inte säljaren kan visa på motsatsen (20a § KKöpL). Det innebär att ni, utifrån det du skriver, har rätt att reklamera felet.

Påföljder
När ett fel upptäcks vid ett konsumentköp och konsumenten framställer sina krav i rätt tid kan säljaren avkrävas i första hand att felet avhjälps, därefter (om avhjälpande inte kommer ifråga) att leverera en ny vara, därefter prisavdrag eller ersättning och därefter som mest långtgående åtgärd att köpet hävs. Ett avhjälpande är i er situation så klart helt uteslutet. Leverans av en ny vara är inte heller lämpligt då katter är levande och unika djur och knappast kan liknas vid sålda varor i allmänhet. Prisavdrag eller ersättning kommer inte heller ifråga då det inte handlar om något partiellt fel eller brist, utan felet varit så allvarligt att köpet i sin helhet blivit omintetgjort. Det som återstår är då hävning, som du också är inne på. För att kunna kräva hävning gäller i princip att övriga påföljder enligt ovan inte kommer ifråga och att felet som föranleder hävningen är av väsentlig betydelse för köparen. Av allt att döma är alla dessa villkor uppfyllda och ni har rätt till hävning.

Ytterligare en viktig påföljd vid sidan av de ovan nämnda är skadestånd. Skadestånd har ni rätt till om inte säljaren kan visa att underlåtenheten att leverera en felfri vara berott på omständigheter utanför säljarens kontroll, som hen inte skäligen kunnat räkna med och som hen inte heller skäligen kunnat undvika. Kort sagt, att säljaren inte rimligen kan hållas ansvarig för sjukdomen. Kan inte säljaren visa några sådana omständigheter har ni alltså rätt till ersättning för kostnader till följd av felet. I ert fall verkar det röra sig främst om veterinärkostnaden, men det skulle också kunna handla om andra kostnader ni haft för att t.ex. köpa nödvändiga saker till kattens underhåll eller dylikt.

Att katten är avliden har i den här situationen ingen betydelse varken för er rätt att häva köpet eller för er rätt till skadestånd (45 § KKöpL).

Reklamation
För att göra er rätt gällande krävs det också att ni reklamerar köpet inom skälig tid från det att ni upptäckt eller bort upptäcka felet. Vid konsumentköp är den tiden alltid minst två månader (23 § KKöpL). I er situation är det inte helt säkert när det skulle kunna anses att ni bort upptäcka felet då sjukdomsförloppet börjat för ett par månader sedan men ni inte förrän häromdagen insåg att katten måste avlivas. Därför är det viktigt att ni, om ni vill rikta några krav mot säljaren, så fort som möjligt hör av er till henom och meddelar att ni vill häva köpet och dessutom vill ha skadestånd.

Ej konsumentköp?
Skulle det vara så att ni köpt katten av en privatperson och inte en näringsidkare så blir istället köplagen tillämplig och då är det framför allt två saker som skiljer sig åt jämfört med vad jag skrivit ovan. Det ena är att bevisbördan för att felet, sjukdomen, beror på säljaren ligger på er och det andra är att ni har betydligt kortare tid på er att reklamera köpet. Är det fråga om ett köp av en privatperson behöver ni alltså reklamera än mer skyndsamt och dessutom se till att dokumentera allt som styrker att felet är säljarens.

Hoppas det var svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1130)
2021-01-19 Kan jag häva köpet istället för att få en ny vara?
2021-01-18 Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?
2021-01-18 Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp
2021-01-18 Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?

Alla besvarade frågor (88291)