FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt23/02/2019

Har jag rätt att bli underrättad om beslag och husrannsakan?

Hej!

Min pojkvän har blivit gripen och sitter häktad, vid gripandet hade han min hemnyckel på sig, så jag åkte på en husrannsakan. Min fråga är, jag har noterat att det saknas en del grejer, får polisen beslagta saker ur min lägenhet utan att informera mig om det? Fick inte ens veta att dom varit här, ingen lapp eller så, jag såg det själv med egna ögon och fick sedan ringa dom för att få infon.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ska börja med att redogöra för vad som gäller vid husrannsakan och övergår i slutet till beslagsreglerna.

En husrannsakan ska vara behövlig och proportionerlig

När myndigheter gör ingrepp mot enskilda gäller i allmänhet två principer som kallas behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Behovsprincipen innebär att ett ingrepp endast får göras om det behövs för att uppnå ett visst ändamål. Proportionalitetsprincipen innebär att ingreppet dessutom måste stå i rimlig proportion till det intrång eller den kränkning som det innebär mot den enskilde.

Behovs- och proportionalitetsprinciperna framgår uttryckligen av lagtexten i 28 kap. Rättegångsbalken(RB). Där står nämligen att en husrannsakan endast får beslutas om skälen för åtgärden uppväger de men som åtgärden innebär för motstående intressen (28 kap. 3 a § RB). När en husrannsakan vidtas får inte heller myndigheten orsaka skada eller olägenheter utöver vad som är oundgängligen nödvändigt. Dessutom ska en husrannsakan alltid ske på dagtid, såvida inte det finns särskilda skäl att genomföra den nattetid (28 kap. 6 § RB).

Myndigheten får "stöka till", men måste i regel ersätta skador

Behovs- och proportionalitetsprinciperna innebär att myndigheten inte får "stöka till" mer än nödvändigt vid en husrannsakan. Utöver detta finns dock inga formella begränsningar. Det finns inte heller någon bestämmelse som uttryckligen anger att myndigheten ska städa upp efter sig, men om dörrar eller lås har brutits ska myndigheten åter tillsluta dem på lämpligt sätt (28 kap. 6 § RB).

Skador som orsakas vid en husrannsakan ska i regel ersättas av staten, såvida inte den skadelidande har betett sig på ett sådant sätt att det var påkallat att använda det våld som orsakat skadan. Det framgår av en separat lag (8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder). Den som vill kräva ersättning kan vända sig till Justitiekanslern med ett skadeståndsanspråk.

En husrannsakan kan inte vara hemlig, utom i undantagsfall

Om någon är hemma när en husrannsakan vidtas ska den personen få möjlighet att övervaka åtgärden, samt att tillkalla ett vittne. Om ingen är hemma, ska myndigheten lämna en underrättelse så snart det kan ske utan men för utredningen (28 kap. 7 § RB). Myndigheten måste dessutom föra protokoll över åtgärden och dokumentera vad som har förekommit. På begäran av den som husrannsakan vidtagits hos ska myndigheten lämna ett bevis, som även ska ange vilken brottsmisstanke det var som låg till grund för åtgärden (28 kap. 9 § RB).

Underrättelse om beslag ska ske utan dröjsmål

När polisen genomför en husrannsakan har de rätt att beslagta föremål, enligt 27 kap. 4§ RB. I 27 kap. 11§ framgår även att när föremål beslagtas, ska personen vars föremål beslagtagits eller husrannsakan skedd hos, underrättas utan dröjsmål.

Avslutande råd och kommentarer

Som du kanske märker finns en diskrepans mellan när underrättelse ska ske för husrannsakan och för beslag. För beslag, måste underrättelse ske utan dröjsmål, dvs. relativt nära efter dagen för beslaget. För denna regel finns inget undantag. Polisen borde alltså ha underrättat dig. Jag vet dock inte hur tidigt efter husrannsakan du kontaktat dem. Det kan helt enkelt vara så att de inte hann ta kontakt med dig, innan du tog kontakt med dem.

För husrannsakan, ska upplysning lämnas så snart det kan ske om det är utan men för utredningen. Alltså, polisen kan välja att inte lämna någon underrättelse om husrannsakan i det fallet de anser att det är till skada för brottsutredningen. Huvudregeln är dock att de underrättar om husrannsakan inom rimlig tid, dvs. möjligtvis inom några dagar.

Jag hoppas att mitt svar är till någon hjälp. Om du har några fler funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga, eller skriva i kommentarsfältet.

Vänligen,

Hashim Mohammed RithaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo