Har jag laglig rätt att avbryta ett självmordsförsök?

FRÅGA
Hej. Jag jobbar som ordningsvakt på ett sjukhus där vi ständigt möts av nya och komplicerade situationer. Jag anser min kunskap god inom juridik men ibland blir även jag osäker och funderande över en situation.När det gäller nödvärn vid ett överhängande självmordsförsök, så vad jag vet så får man endast hänvisa till nödvärn om personen i fråga tänkt skada sig på ett sådant sätt att denne utsätter andra för fara, tex slänga sig framför en bil som sedan kan orsaka en trafikolycka och skada oskyldigaMen om person vill säga tänker hänga sig i ett träd, där denne inte kan skada någon annan genom sin handling. Har jag då laglig rätt att avbryta detta försök? Till vad kan man isåfall hänvisa?Tack för en grym sida och en stöttepelare i svåra situationer !Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Även stort tack för de fina orden om oss.

Vad innebär nödvärn?

Nödvärn är en så kallad ansvarsfrihetsgrund i brottsbalken (BrB). Det betyder att om du skulle begå ett brott, exempelvis misshandel, så kan ditt agerande ursäktas i en domstol om du har begått misshandeln i en så kallad nödvärnssituation. En nödvärnssituation är alltså en situation då du enligt lag har rätt att begå ett brott, ofta för att skydda dig eller någon/något annat från ett brottsligt angrepp. Följande situationer är att se som nödvärnssituationer:

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp riktar sig mot dig eller någon annan och du griper in. Exempel på detta är att person x försöker råna dig, respektive att du ser att person x försöker råna någon annan, och du griper in för att förhindra det.

2. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp riktar sig mot egendom, till exempel att person x begår skadegörelse på en byggnad genom att klottra och du griper in för att få hen att sluta.

3. person x har stulit något från dig och du återtar saken på bar gärning.

4. person x har olovligen försökt tränga in eller trängt in i ditt hus och du försöker få ut hen därifrån genom exempelvis våld eller hot om våld.

5. person x vägrar att lämna din bostad, trots tillsägelse, och du försöker få ut hen genom exempelvis våld eller hot om våld, BrB 24 kap 1 §.

Viktigt att komma ihåg är att ditt agerande i en nödvärnssituation måste stå i proportion till själva övergreppet eller attacken. Om brottet som begås mot dig eller annan/annat är allvarligt och det finns en risk för liv eller allvarlig skada så är rätten till nödvärn mer omfattande och du får använda mer våld jämfört med om någon exempelvis klottrar på en byggnad.

Vad kan en hänvisa till när en räddar någon som försöker begå självmord?

Om du läser definitionen av nödvärn ovan blir det alltså lurigt att få in nödvärnsrätten i den situationen du tar upp i din fråga. Men om vi tar ditt första exempel:

Person x försöker begå självmord genom att hoppa framför en bil, vilket skulle kunna motsvara brottet framkallande av fara för annan, BrB 3 kap 9 §. Om du då knuffar person x för att förhindra brottet och hen då ramlar och slår sig skulle du troligtvis kunna åberopa din nödvärnsrätt. Detta eftersom att du har begått ringa misshandel (knuffen) men du gjorde det för att ingripa i ett överhängande brottsligt angrepp.

Som du nämner så blir situationen också annorlunda om någon exempelvis skulle försöka begå självmord genom hängning. Detta eftersom att det är inte är olagligt att ta sitt eget liv enligt svenskt lag – en kan alltså inte åberopa nödvärnsrätt på den grunden då det inte föreligger något överhängande brottsligt angrepp.

Det finns dock en annan ansvarsfrihetsgrund i brottsbalken som skulle kunna åberopas, nämligen nödrätten. Nödrätt föreligger i en nödsituation, det vill säga då någon hotas till liv eller hälsa eller egendom hotas att skadas eller förstöras, BrB 24 kap 4 §. Om du ser att person x försöker hänga sig och du ingriper genom att knuffa person x så att hen slår sig och på så sätt förhindrar självmordet har du åter igen begått ringa misshandel. Men denna gång kan det ursäktas i en domstol i och med att det var en nödsituation, det vill säga att någons liv var hotat.

Viktigt att understryka är att för att du ens ska behöva hänvisa till någon regel måste du begå ett brott. Om du räddar någon som försöker begå självmord och du inte skadar personen i fråga eller begår annat brott när du ingriper finns det inget behov av att hänvisa till någon regel i BrB eller annan lagstiftning. Det finns nämligen inget i svensk lag som säger att du inte får förhindra självmord – jag skulle vilja mena att det snarare uppmuntras av samhället att hjälpa sina medmänniskor.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (193)
2021-12-03 Vad har kriminalvårdare för rättsligt skydd?
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?

Alla besvarade frågor (97717)