Har jag blivit uppsagd?

2020-01-21 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag har sedan juni 2017 arbetat extra utöver studier schemalagda helger (som varit samma) och fick nyligen reda på schemaförändring på arbetsplatsen som innebar att mina tider helt tagits bort. Jag har ej blivit erbjuden nya tider utan fick endast 15/1 samtal om att mina schemalagda tider ej fanns kvar och inga nya schemalagda tider fanns lediga till mig. Samtidigt erbjöds extra arbetstillfälle 18/1, då jag skulle arbetat, liknande min tidigare schemalagda tid, dock ej samma samt ej erbjuden schemalagd likt tidigare. 17/1 fick jag nytt samtal om att nytt anställningsbevis fanns för mig att hämta med slutdatum 13/1, i detta ska anställningsformen "studerandeavtal" ha upprättats. Jag arbetade senast 5/1 och ingen information angavs då. När jag från början fick mina schemalagda arbetstider lovades dessa vara mina så länge jag önskade ha dessa kvar. I tidigare anställningsavtal står "allmän visstid" samt "deltid" och under somrar "vikariat", anställningen har sammanlagt pågått sedan juni 2017. Eftersom situationen kan liknas med uppsägning, utan att detta uttalats, undrar jag över vad jag som arbetstagare har rätt att kräva av min arbetsgivare i ärendet? Har jag rätt till utbetalning av två månadslöner utan arbete då min uppsägningstid, om fall av uppsägning, gäller två månader? Skulle jag vid denna form av fortsatt anställning sedan juni 2017 haft rätt till en tillsvidareanställning? Varning har aldrig utdelats, fråga om uppsägning av personliga skäl ej giltig?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna jag kommer att utgå från i mitt svar finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Olika anställningsformer

Huvudregeln ska vara tillsvidareanställning, LAS 4 §. Det finns dock stora möjligheter för arbetsgivaren att frångå huvudregeln om tillsvidare.

Allmän visstidsanställning (ALVA) innebär att du är anställd för en viss period, det finns alltså ett slutdatum på anställningen. Av det följer också att en ALVA som huvudregel inte kan sägas upp utan att den automatiskt löper ut vid slutdatumet alternativt blir förnyad, LAS 4 §.

Vikariat är också en tidsbegränsad anställning men ska som regel ha koppling till en viss persons arbetsuppgifter. Precis som ALVA:n kan vikariat som huvudregel inte sägas upp, utan anställningen löper ut vid slutdatumet för anställningen, LAS 4 §.

Deltidsanställning är ingen anställningsform, utan ett mått på hur många timmar du har rätt till enligt anställningsavtalet. En ordinarie arbetsvecka är 40 timmar och en deltidsanställd arbetar därmed mindre än 40 timmar / veckan, arbetstidslagen 5 §.

Du nämner ett "studerandeavtal" i frågan. I och med att det finns ett slutdatum på anställningsavtalet antar jag att det är fråga om en ALVA med slutdatum den 13/1 innebärande att avtalet löpte ut den 13/1. Det skulle innebära att du inte har någon egentlig rätt till fortsatt arbete efter det. Ett muntligt avtal är förvisso gällande men det är svårt att bevisa vad som har sagts och inte sagts nu i efterhand. Särskilt om det är så att anställningsavtalet säger något annat. Något du har rätt till är dock att få besked om att anställningsavtalet inte kommer att bli förnyat minst en månad innan avtalet löper ut, LAS 15 §. Denna regel kan avtalas bort i kollektivavtal varför jag rekommenderar dig att dubbelkolla vad som står angående det i gällande kollektivavtal, LAS 2 §.

Den nya enstaka dagen du har blivit erbjuden att arbeta skulle kunna vara en så kallad intermittent anställning. En sådan anställning är en mycket kort ALVA som upprättas för en dag eller annan kortare tidsperiod. Denna anställningsformen bedöms vara okej.

När kan en arbetsgivare säga upp en arbetstagare?

För att en uppsägning ska vara godkänd finns det ett krav på saklig grund, LAS 7 §. Saklig grund kan utgöras av:

1) Personliga skäl

2) Arbetsbrist

Personliga skäl innebär att det finns någon omständighet hänförlig till din person som möjliggör uppsägning från arbetsgivarens sida. Ofta rör det sig om grov misskötsamhet, samarbetssvårigheter eller illojalitet mot arbetsgivaren. I princip krävs det att arbetsgivaren har försökt att åtgärda problem som ligger hos arbetstagaren innan uppsägning sker. Åtgärderna kan innebära handlingsplaner men också, som du skriver, varningar.

Arbetsbrist är alla andra anledningar till uppsägning. Ofta hänför sig grunden till arbetsgivarens verksamhet och företagets ekonomi. Det kan röra sig om att produktionen går dåligt och att arbetsgivaren inte har råd eller behov av att ha kvar alla arbetstagare. De flesta beslut som hänför sig till arbetsgivarens verksamhet ses ha saklig grund då arbetsgivaren har en relativt långtgående företagsledningsrätt som ger henom rätt att ta sådana beslut, även om det kan påverka enskilda arbetstagare i stor utsträckning.

Har du blivit uppsagd?

Om du har haft en ALVA nu kan du som huvudregel inte bli uppsagd, LAS 4 §. Det finns dock möjlighet att avtala om att även tidsbegränsade anställningar ska gå att säga upp. En sådan överenskommelse görs mellan dig och arbetsgivaren och bör därför finnas med i anställningsavtalet.

Ifall det inte sägs något om det och anställningen ännu inte har löpt ut enligt anställningsavtalet har arbetsgivaren olovligen skilt dig från anställningen. Detta kan i sådana fall jämföras med ett avskedande och du kan yrka på att avskedandet ska ogiltigförklaras för att få tillbaka din anställning, LAS 35 §. Du kan också ha rätt till skadestånd, LAS 38 §.

Om du inte har rätt till några timmar enligt ditt anställningsavtal (avtal på minst 0 timmar /veckan) kan förfarandet sannolikt inte ses som ett skiljande från tjänst. I sådana fall finns det i princip inget du kan göra för att få dina timmar tillbaka utan arbetsgivaren har rätt att bestämma vem som ska arbeta och när, i enlighet med sin arbetsledningsrätt.

Har du rätt till uppsägningstid?

Om det finns en överenskommelse på arbetsplatsen som möjliggör uppsägning av tidsbegränsade anställningar har du möjligtvis rätt till uppsägningstid. Som huvudregel är uppsägningstiden två månader när en arbetat hos en arbetsgivare i mer än 2 år, LAS 11 §. Det finns en möjlighet att avtala annorlunda i kollektivavtal varför jag rekommenderar dig att även här dubbelkolla i gällande kollektivavtal vilken uppsägningstid som gäller, LAS 2 §. Precis som du skriver i frågan så har du rätt till utbetald lön även om du inte utför något jobb under uppsägningstiden, LAS 12 §.

Om situationen istället ska tolkas som att du har blivit avskedad har du ingen rätt till utbetald lön under uppsägningstiden då det inte föreligger någon uppsägningstid.

Har du rätt till en tillsvidareanställning?

Då det verkar som att du har haft olika anställningar under de ca 2,5 åren du arbetat hos arbetsgivaren är det inte säkert att du har rätt till en tillsvidareanställning. För att en sådan anställning ska aktualiseras krävs det:

- att du har arbetat hos arbetsgivaren i mer än två år och under hela den tiden haft en ALVA, alternativt
- att det har gått max 6 månader mellan ALV:orna men att de totalt sett motsvarar två år, LAS 5 a §.

I och med att du har haft vikariat-anställning under somrarna antar jag att summan av alla ALV:or inte uppgår till två år och att du därför inte har rätt till tillsvidareanställning.

Sammanfattning och rekommendation

Utifrån frågans omständigheter tolkar jag det som att du hade en ALVA som löpte ut och att arbetsgivaren därför inte är förpliktigad att ge dig fler pass. Det skulle innebära att du inte har blivit varken uppsagd eller avskedad och att du inte har rätt till någon utbetalad lön under uppsägningstiden eftersom någon sådan inte finns att tala om.

Du har sannolikt inte rätt till en tillsvidareanställning heller då du har haft olika anställningsformer och arbetsgivaren på så sätt "kommit runt" att du ska bli "inlasad". Det är beklagligt, och vad en skulle kunna beskriva som ett hål i systemet. Dessvärre är du inte ensam om att bli utsatt för det och det finns egentligen inget en kan göra åt förfarande då det formellt sett är lagenligt.

Trots att du troligen inte har blivit uppsagd så har du företrädesrätt till återanställning, LAS 25 §. Det innebär att du har förtur till nyanställning i det fall arbetsgivaren skulle utlysa en ny tjänst de kommande nio månaderna. Om arbetsgivaren lägger ut en annons för en ny tjänst måste du anmäla ditt anspråk på tjänsten för att företrädesrätten ska kicka in, LAS 27 §. Du skulle även kunna ha rätt till ersättning på grund av att arbetsgivaren inte gav dig besked i tid om att anställningen hade upphört, LAS 38 §. Det förutsätter dock att det ställs ett sådant krav på arbetsgivaren även enligt kollektivavtalet.

Om du fortfarande känner dig tveksam på att allting har gått helt rätt till rekommenderar jag dig att kontakta facket i det fall du är medlem i facket. De har möjlighet att kalla till förhandling med arbetsgivaren och få mer information om vad som faktiskt har skett samt hjälpa dig med eventuella skadeståndsanspråk. Om du skulle vilja ha fortsatt juridisk rådgivning är du välkommen att kontakta mig på amanda.kinnander@lawline.se så kan jag hänvisa dig vidare till Lawlines juristbyrå.

Jag hoppas att du har fått dina frågor besvarade!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (710)
2020-09-20 Anställningsavtalets tillkomst
2020-09-16 Får en timanställning inte omfatta mer än 16 timmar per vecka?
2020-09-14 Vad har en arbetsgivare för rätt/skyldighet att anställa?
2020-09-08 Kan mitt pjäskontrakt övergå till en tillsvidareanställning?

Alla besvarade frågor (84391)