Har hyresvärden rätt att höja hyran utan att hyresgästen informerats om detta?

Har hyresvärden rätt att höja hyran utan att informera hyresgästen? Ägaren höjde plötsligt hyran med 2000 denna månad. Vi har inte tidigare underrättats om denna åtgärd.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om hyra finns i 12 kap. jordabalken (JB).

Utgångspunkter vid ändring av hyresvillkoren

Huvudregeln är att hyresvärden har möjlighet att höja hyran så länge den nya hyran är skälig, 12 kap. 55 § JB. Vad som anses vara skäligt beror bland annat på lägenhetens storlek och skick. Vid bedömningen ska man jämföra hyran för liknande lägenheter på samma ort. Hyran anses inte vara skälig om den är påtagligt högre än hyran för likvärdiga lägenheter.

För att ändra ett hyresvillkor, till exempel hyran, ska hyresvärden meddela hyresgästen om det skriftligen, 12 kap. 54 § 1 st. JB. I meddelandet ska det framgå hur mycket hyreshöjningen avser, vad det nya hyresbeloppet blir och när den nya hyran ska börja gälla. Det ska även anges att hyresgästen blir skyldig att betala den högre hyran om denne inte, senast två månader efter det att meddelandet lämnats, meddelar hyresvärden att han motsätter sig hyresvärdens begäran. Till sist ska meddelandet innehålla information om hyresvärdens adress och uppgift om att hyresnämnden kan pröva skäligheten av den begärda hyran och vad hyresgästen ska göra för att få till en sådan prövning, 12 kap. 54a § 2 st. JB.

Hyresgästen kan ansöka om en prövning av det nya hyresvillkoret hos hyresnämnden vilket får göras tidigast en månad efter det att hyresgästen meddelat hyresvärden om detta, 12 kap. 54 § 1 st. JB.

Kan hyresvärden höja din hyra?

Hyresvärden har utifrån det ovan sagda inte rätt att höja hyran utan att informera hyresgästen om detta. Som du skriver i frågan har hyresvärden höjt hyran med 2000 kr utan att ni har underrättats om det, vilket inte är i enlighet med den rättsliga regleringen. Mitt råd är att vända er till hyresnämnden som kan pröva det nya hyresvillkoret och bedöma om en hyreshöjning med 2000 kr är ett skäligt belopp.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Maja VinstenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning