Har försvararen rätt till en kopia av sekretessbelagda fotografier som av åklagaren åberopats som bevis?

2021-09-19 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Jag undrar om försvararen har, efter att åtal väckts, rätt till en kopia av sekretessbelagda fotografier som av åklagaren åberopas som bevis i rättegången?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För en åklagare är det alltid viktigt att säkra bevisning varför åklagaren fortlöpande även under förundersökningen ska pröva vilken information den misstänkte/försvararen ska få ta del av. När åklagaren anser att förundersökningen är klar och avser att gå vidare med utredningen genom åtal, har den misstänkte och försvararen rätt att på begäran få ta del av allt som har kommit fram under förundersökningen. Den misstänkte och försvararen har även rätt att på begäran få kopia av handlingar som innehåller sådant som förekommit vid förundersökningen och som inte ingår i protokollet eller anteckningarna. Däremot behöver en sådan kopia inte lämnas om det finns risk för att sekretessbelagd uppgifter obehörigen lämnas vidare eller om det föreligger hinder mot det med hänsyn till materialets omfattning eller karaktär 23 kap. 21 a § 2 st. Rättegångsbalken (RB).

När den misstänkte eller försvararen får ta del av ett protokoll eller en annan handling som innehåller sekretessbelagd uppgift, får ett förbehåll göras i enlighet med 10 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen. När en domstol eller någon annan myndighet enligt 3 eller 3 a § lämnar en sekretessbelagd uppgift till en enskild part, en misstänkt/försvarare får myndigheten göra ett förbehåll som inskränker mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller att utnyttja uppgiften. Förbehållet får dock inte innebära ett förbud mot att utnyttja uppgiften i målet eller ärendet eller mot att lämna en muntlig upplysning till en part, en misstänkt, en ställföreträdare, ett ombud, en försvarare eller ett biträde.

Sammanfattningsvis: En försvarare har rätt att ta del av allt det som framkommit under en förundersökning efter det att åtal har väckts. Det går inte att på rak hand svara på hur det blir med sekretessbelagda fotografier, men det bör vara något en försvarare kan ta del av så länge det inte föreligger risk för att bilderna obehörigen lämnas vidare eller att det föreligger hinder till följd av bildernas omfattning eller karaktär. Vad det är för typ av bilder kommer alltså få betydelse. Skulle bilderna lämnas till försvararen föreligger risken att ett förbehålls görs. Detta förbehåll får dock inte innebära ett förbud mot att nyttja bilderna i målet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Jasmine El Mallah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (395)
2021-09-30 Bevisprövning vid fortkörning.
2021-09-30 Hur värderar domstolen bevis?
2021-09-28 Vad har ett erkännande för betydelse i brottmål?
2021-09-28 Får part ut ljudupptagning av vittnesförhör efter slutdelgivning?

Alla besvarade frågor (96369)