Har Försäkringskassan skyldighet att kontakta mig innan de fattar beslut?

2021-01-13 i Myndigheter
FRÅGA
Jag ansökte om sjukpenning från försäkringskassan för 3 månader sedan och nu fick jag hem ett brev om att de hade fattat ett beslut i ärendet, och beslutet var ett avslag. De hade inte kontaktat mig under dessa 3 månader, förutom en gång då de begärde mina inkomstuppgifter. Jag blev därför väldigt chockad när jag fick hem beslutet. Har försäkringskassan gjort någonting fel och finns det någonting jag kan göra??? Väldigt tacksam för svar!!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svenska myndigheter har en kommuniceringsskyldighet, vilket följer av 25 § förvaltningslagen (2017:900). Kommuniceringsskyldigheten innebär att myndigheterna har en skyldighet att underrätta den som är part i ett ärende om allt material som är av betydelse för beslutet och även ge parten tillfälle att yttra sig över materialet. Detta innan ett beslut i frågan fattas. Kommuniceringen behöver inte ske om det anses vara uppenbart obehövligt. Kommunicering kan vara uppenbart obehövlig om den avser material som parten själv har lämnat in (dock inte alltid) eller om den avser uppgifter som helt och hållet saknar betydelse för beslutet. Försäkringskassan är en myndighet och omfattas därför av denna bestämmelse.

Det finns även en specialreglerad bestämmelse rörande kommunicering i sjukpenningsärenden. Bestämmelsen återfinns i 110 kap 13 a § socialförsäkringsbalken (2010:110) och anger att ett ärende om sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall inte får avgöras till den försäkrades nackdel utan att denne har underrättats om innehållet i det kommande beslutet och fått tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över det. Det finns dock undantag från denna bestämmelse och det är om det är uppenbart att den försäkrade inte kan komma in med uppgifter som kan påverka avgörandet. Undantaget ska tillämpas restriktivt och omfattar endast situationer där det står helt klart att parten inte kan komma in med uppgifter som kan påverka avgörandet. Bestämmelsen i socialförsäkringsbalken är ett komplement till den allmänna kommuniceringsskyldigheten i förvaltningslagen. Detta eftersom den medför att Försäkringskassan, utöver kommunicering under handläggningens gång, innan ett avslagsbeslut även måste underrätta parten om själva beslutet, dess innehåll samt motivering.

I ditt fall verkar det inte ha skett någon kommunicering under handläggningen och inte heller innan avslagsbeslutet fattades, vilket innebär att Försäkringskassan har åsidosatt sin kommuniceringsskyldighet. Jag kan inte ta ställning till avslagsbeslutet i sig, men skulle råda dig att överklaga beslutet om du känner dig missnöjd med det. Du har i första hand rätt till en omprövning av beslutet från Försäkringskassan, vilket följer av 113 kap 7 § socialförsäkringsbalken. Därefter har du enligt 113 kap 10 § socialförsäkringsbalken, rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vanessa Hannah
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (426)
2021-06-18 Bygglov - preskriptionstid och handläggningstid
2021-06-11 Överklaga socialnämndens beslut
2021-05-31 Beställa dom
2021-05-30 Hur lång handläggningstid är godtagbar hos polismyndigheten?

Alla besvarade frågor (93293)