FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende12/04/2021

Har fastighetsägare rätt att kräva ersättning för att arrendator har fällt träd utan medgivande, och hur stor ersättning kan krävas?

Hej Jag arrenderar ut en fastighet 1986 Nu har arrendatorn sågat ner 4 stora ekar utan mitt medgivande Har jag rätt att kräva ersättning och Hur mycke

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad tråkigt att arrendatorn har sågat ner ekarna utan ditt medgivande. Jag hoppas att mitt svar bidrar till vägledning i frågan så att du får information om hur du kan hantera problemet.

För att besvara din fråga så kommer jag luta mig mot bestämmelser i jordabalken (JB) och skadeståndslagen (SkL).

Arrende

Arrende betyder att en fastighetsägare upplåter nyttjanderätt till jord mot vederlag, dvs. ersättning i form av pengar, natura eller dagsverke (JB 8 kap. 1 §).

En fastighetsägare kan exempelvis hyra ut sin jordbruksfastighet till en person som vill bedriva jordbruk, detta kallas för jordbruksarrende. Om det istället handlar om att fastighetsägaren hyr ut ett markområde för att arrendatorn får upprätta ett eget bostadshus där så heter det bostadsarrende.

Det handlar alltså om upplåtande av nyttjanderätt, och detta innebär att du som fastighetsägare fortfarande är ägare till fastigheten. På rot stående träd och andra växter tillhör även fastigheten (JB 2 kap. 1 § tredje stycket). Detta innebär att du som fastighetsägare även äger träden som står på den mark som du arrenderar ut.

Arrendatorn behöver därmed ditt medgivande för att ta ner träden, eftersom du är ägare till träden. Detta gäller under förutsättning att ni inte har kommit överens i arrendeavtalet att arrendatorn får ta ner träd utan att be om ditt medgivande innan.

Ersättning

I och med att arrendatorn har sågat ner ekarna som stod på din fastighet utan ditt samtycke så kan du begära ersättning för detta. Arrendatorn har uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat en skada och kan bli skadeståndsskyldig eftersom träden är fällda (SkL 2 kap. 1 §).

Eftersom det rör sig om fällande av träd så är det en sakskada. Ersättningsskyldigheten med anledning av en sådan skada omfattar sakens (trädets) värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt annan kostnad till följd av den uppkomna skadan (SkL 5 kap. 7 §).

Högsta domstolen har uttalat att skadeståndet vid sakskada när det gäller träd ska fastställas utifrån en uppskattning av trädets värde, eftersom ett skadat träd inte direkt går att reparera (NJA 2015 s. 199).

Hur stor ersättning som du kan kräva kan därmed baseras på återanskaffningsvärdet, kostnaderna för att skaffa likvärdig egendom och med hänsyn till vilken typ av träd som har sågats ned, t.ex. om det rör sig om självsådda eller planerade träd. Om det inte skulle vara möjligt att återanskaffa likvärdiga träd, exempelvis för att det rörde sig om gamla ekar som växte naturligt på fastigheten, så har HD anfört att skadeståndet istället ska bestämmas utifrån värdet på veden jämte en uppskattning av fastighetens minskade försäljningsvärde.

Dessa omständigheter kan beaktas vid bedömningen av storleken på skadeståndet, men jag har inte möjlighet att ge exakt belopp då det krävs fler omständigheter för att bedöma detta.

Det kan även poängteras att arrendatorn kan ha gjort sig skyldig till skadegörelsebrott och du hade därmed även kunnat polisanmäla händelsen (brottsbalken 12 kap. 1 §).

Sammanfattning

Arrendatorn måste få ditt medgivande för att fälla träd. Detta eftersom du fortfarande är ägare av träden då de hör till fastigheten. Genom arrende upplåter du endast nyttjanderätten, inte äganderätten. I och med att arrendatorn inte har fått ditt medgivande för att fälla träden, så kan du begära ersättning för den skada som har uppstått. Storleken på ersättningen kan grundas på återanskaffningsvärdet, kostnader för att anskaffa den likvärdiga egendomen och andra övriga omständigheter. Om det inte är möjligt att återanskaffa liknande träd, så kan storleken på skadeståndet bedömas utifrån en minskning på fastighetens försäljningsvärde.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika BjörnforsRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000