Har ett vittne rätt att vägra yttra sig under laga ed?

2020-12-23 i Myndigheter
FRÅGA
Min sambo är åtalad för brott mot trafikordningen och de är inte han på bilden ifrån fartkameran och jag är kallad som vittne.Om man är kallad som vittne i en rättegång så avlägger man eden och får inte ljuga.Men om man får frågan om vem som kör bilen i en fartkamera måste man säga vem de är då?(Det är inte min sambo utan en annan person)Vi har ju ingen lag i Sverige om att man måste ange vem de är som kör men kommer frågan i rätten, måste jag säga namnet på föraren?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB) att bli tillämpliga.

Straffet för normalgraden av mened är högst sex månader

Den som under laga ed ljuger eller förtiger sanningen (inte säger sanningen) döms för mened till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Omständigheter som gör att brottet bedöms som grovt beror på skadan som tillfogas annan på grund av meneden samt svårhetsgraden hos brottet för vilket mened begås (15 kap. 1 § BrB). Anledningen till att rätten ser så allvarligt på brottet är för att det åsidosätter respekten för rättsväsendet. Hovrätten har i ett mål slagit fast att vägran att under ed ej uppge vem den riktige gärningsmannen är inte utgör ett brott enligt bestämmelsen ovan (RH 2008:48).

Ett vittne har rätt att vägra yttra sig under vissa omständigheter

Du har under vissa omständigheter rätt att förtiga (15 kap. 4 § andra stycket BrB). En sådan omständighet blir aktuell ifall ditt yttrande skulle avslöja att du eller din närstående har begått en brottslig eller vanärande handling. Exempel på vanärande handlingar är prostitution och otrohet. Du får även vägra att lämna uppgifter som skulle röja en yrkeshemlighet (36 kap 6 § RB). I annat annat har du inte rätt att utan giltigt skäl vägra vittna. I sådana fall kan rätten beordra dig att fullgöra din skyldighet som vittne genom att använda vite och häktning som påtryckningsmedel (36 kap. 21 § RB). Ett giltigt skäl för vägran har inte förelegat när en person inte velat vittna för att denne har lovat sin sagesman anonymitet, enligt hovrätten (RH 1995:32).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister.

Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka.

Vänligen,

Atefa Jafary
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (419)
2021-04-22 Vad är skillnaden mellan att en myndighet "får" respektive "ska" ändra ett beslut?
2021-04-21 Orosanmälan på osanna uppgifter
2021-04-16 Byte av efternamn till ett äldre släktnamn
2021-04-16 Vad kan jag göra om en myndighet inte svarar?

Alla besvarade frågor (91430)