Har en säljare rätt att sälja vidare en vara som betalats för, men inte hämtats?

2019-10-10 i Köplagen
FRÅGA
Jag lade ut min divansoffa på auktion på Facebook, med tydliga bilder på skick på soffan. Slutbudet blev 2000kr. Köparen fick även fler bilder och hon godkände skicket, vi avtalade datum för betalning och hämtning och köparen swishade summan morgonen samma dag soffan skulle hämtas. Väl där motsäger sambon till köparen köpet och de åker hem utan soffa. Får sen medelande att hon vill hävda köpet och ha pengarna tillbaka då soffan inte var i det skick hon förväntade sig. Ändå har jag inte ljugit om skick och tydliga bilder fanns i annonsen. Har köparen rätt att få tillbaka pengarna?Och kan vi sälja soffan vidare om hon inte hämtar som avtalat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Eftersom detta är ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig i ditt fall (1 § och 4 § KöpL).

Till en början kommer jag att först redogöra för hur soffan kan anses vara felaktig i lagens mening, sedan kommer jag att förklara vad köparen har för undersöknings- respektive reklamationsplikt och till sist kommer en sammanfattning på mitt svar där jag även ger min bedömning på hur denna tvist kan lösas.

Varans skick

Gällande soffans skick ska den när det gäller kvalitet och andra egenskaper stämma överens med det du och köparen har avtalat om. Stämmer den inte överens kvalitetsmässigt med det ni har avtalat om kan soffan då anses vara felaktig (17 § första och tredje stycket KöpL). Soffans kvalitet måste dock ha framgått tydligt i er överenskommelse då köparen i ditt fall var medveten om soffans skick eftersom avtalet gällde en begagnad soffa.

Vidare ska soffan även stämma överens med uppgifter om dess egenskaper som du har använt i marknadsföringen av soffan. Detta gäller även bilderna du skickade till köparen innan köpet då de kan anses vara marknadsföring av soffan. Stämmer soffans skick därmed inte överens med de bilder du har skickat till köparen anses den vara fel (18 § första stycket KöpL).

Eftersom soffan i ditt fall dock såldes på auktion ska den anses vara såld "i befintligt skick" (19 § andra stycket KöpL). Även om soffan ansetts vara såld i befintligt skick, kan den fortfarande betraktas som felaktig om den är i mycket sämre skick än vad köparen kunde förutsätta med hänsyn till priset den såldes för på auktionen (19 § första stycket, tredje punkten KöpL). Huruvida soffan var i mycket sämre skick än vad köparen kunde förutsätta kan jag inte bedöma, men är detta fallet anses soffan vara felaktig och köparen har därmed rätt att reklamera soffan.

Köparens undersöknings- och reklamationsplikt

För att köparen ska kunna åberopa att soffan är felaktig måste köparen reklamera felet inom skälig tid från det att hon har märkt felet (32 § KöpL). Eftersom köparen i detta fall reklamerade felet samma dag som köpet har köparen därmed gjort det inom skälig tid. Köparen har endast rätt att häva köpet om avtalsbrottet var av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL).

Ett krav för att köparen ska kunna reklamera ett fel och häva köpet utifrån det som nämnts ovan är att köparen har en undersökningsplikt. Detta medför att köparen inte får hävda att det är fel på soffan om denne inte har undersökt om soffan är felaktig. Det vill säga att om köparen vid köpet inte undersöker att soffan är korrekt och ändå köper den kommer det medföra att köparen går miste om sin rätt att reklamera soffan på grund av fel som fanns redan vid köpet (20 § KöpL).

Hämtning och vård av varan

Köparen har även ett krav att hämta varan för att köpet ska fullgöras (50 § andra punkten KöpL), vilket i detta fall inte har skett. Hämtar inte köparen soffan så har du som säljare rätt att häva avtalet (55 § första stycket KöpL). Under tiden som köparen inte har hämtat soffan så har du som säljare vårdplikt över soffan och ska alltså ta hand om varan, oavsett vad anledningen till att köparen inte hämtat den är (72 § KöpL).

Huruvida soffan får säljas vidare om köparen inte hämtar den, får detta endast ske under vissa omständigheter. Exempelvis om du efter en längre tid inte har möjlighet att vårda soffan åt köparen längre, eller om köparen tar oskäligt lång tid på sig att hämta soffan (76 § KöpL). Enligt min uppfattning verkar det inte ha gått en oskäligt lång tid sedan avtalet slöts mellan dig och köparen.

Sammanfattning

Utifrån ovannämnda omständigheter anser jag att köparen borde ha undersökt soffan innan hon betalade för den enligt undersökningsplikten som regleras i 20 § KöpL. Lagen menar att fel som köparen måste antas ha känt till, inte får åberopas om köparen inte undersökt varan innan köpet. Därmed ligger ansvaret alltså på köparen då hon inte har uppfyllt sina skyldigheter som köpare. Vidare anses soffan även vara såld i befintligt skick enligt 19 § andra stycket KöpL, så kraven på soffans kvalitet sänks i och med det. Om det inte var så att soffan var i väsentligt sämre skick med hänsyn till dess utropspris på auktionen, anser jag inte att soffan kan anses vara felaktig och köpet bör därmed inte kunna hävas. Ert avtal bör därmed fortfarande vara giltigt och köparen bör hämta soffan som ni har avtalat.

Om köparen mot förmodan fortfarande inte hämtar soffan, har du endast rätt att sälja vidare soffan i ditt fall om köparen efter en oskäligt lång tid fortfarande inte hämtar soffan (76 § KöpL). Detta skulle t.ex vara efter flera år. Utifrån min bedömning har detta inte skett, och eftersom avtalet fortfarande gäller mellan dig och köparen på grund av hennes bristande undersökningsplikt, bör hon hämta sin soffa. Gör hon ändå inte det skulle jag rekommendera att du försöker hitta någon annan lösning med köparen, så att båda parter kan bli nöjda. Detta då du tyvärr inte får sälja soffan vidare eftersom den tillhör köparen enligt ert avtal.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1099)
2020-01-21 När gäller avtal med telefonförsäljare?
2020-01-14 Köpt vara kommer inte fram, vad gör jag?
2020-01-01 Vem bär ansvaret för fel i vara vid köp mellan två privatpersoner?
2019-12-31 Vem har att bevisa att en vara är felaktig i ett köp mellan två privatpersoner?

Alla besvarade frågor (76601)