Har arrendator förköpsrätt vid försäljning av hus på arrenderad mark och vilket pris gäller?

2018-03-16 i Arrende
FRÅGA
Har ett fritidshus på arrendetomt. Fyra år kvar på arrendeavtalet. Avser sälja. Måste jag erbjuda markägaren att köpa? Om ja, är det det marknadsmässiga priset som gäller.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga vilken sorts av arrende det är fråga om, varför jag i det följande utgår från att det är fråga om ett så kallat bostadsarrende (10 kap. 1 § jordabalken). NDui som arrenderar mark kallas i detta fall för arrendator och den som äger marken för jordägaren.

När man äger en sommarstuga på en arrendetomt kallas den ofta för "byggnad på ofri grund". En sådan byggnad anses rättsligt sett vara lös egendom och därför tillämpas inte de speciella formkraven som gäller vid överlåtelse av fast egendom. Du har såsom ägare för sommarstugan rätt att råda över den. Detta innebär att du får sälja byggnaden till vem ni vill. Detta förutsätter emellertid att det inte finns någon förköpsklausul i arrendeavtalet.

I praktiken säljer man dock även arrenderätten när man ska överlåta en byggnad på ofri grund, eftersom det är en förutsättning för att den nya ägaren ska ha rätt att låta byggnaden stå kvar marken. Du som bostadsarrendator får däremot inte utan vidare överlåta arrenderätten till någon annan. Är arrendeavtalet slutet för viss tid måste du först erbjuda jordägaren att återta arrendestället mot ersättning för arrenderättens värde, samt byggnaden (om du vill att jordägaren även ska överta denna) (10 kap. 7 § andra stycket jordabalken). Om jordägaren inte lämnar svar inom en månad eller inte vill köpa det är det däremot i princip fritt för er att överlåta arrendet till vem ni vill. Om arrendetiden inte upphört, kan du alltså överlåta huset till vem du vill.

Det är upp till dig och köparen att bestämma priset. En billig fastighetsförsäljning för dock med sig skattemässiga konsekvenser för säljaren om försäljningspriset understiger dess taxeringsvärde. Understiger priset taxeringsvärdet så blir transaktionen ur skattesynpunkt att se som en gåva, vilket medför att säljaren slipper erlägga någon kapitalvinstskatt och han förlorar därmed även rätten till eventuella avdrag på grund av olika renoveringar som denne kan ha gjort.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (184)
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom

Alla besvarade frågor (81788)