FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 26/03/2019

Har arbetsgivaren rätt att omplacera mig mot min vilja?

Hej, jag har jobbat i 11 år på ett företag med samma arbetsuppgifter. De informerade mig att alla ska börja rotera och jag ska bli tvungen börja jobba på natten. Men pågrund mitt hälsan kan jag ej jobba natt och de ska omplacera mig på andra arbetsplats med andra arbetsuppgifter. Jag provade jobba på den andra arbetsplats som de har bjudit mig. Men efter arbetsprov jag märkte att där finns dåligt arbetsmiljö och jag trivdes inte alls med den jobbet. Nu vill de säga upp mig på grund arbetsvägrar för att jag sagt nej till omplacering. Har de rätt att säga upp mig eller avskeda för att den arbetsplats har dåligt arbetsmiljö och jag trivdes med den jobbet och jag mådde dåligt på den arbetsplats?

Tack för svaret

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I mitt svar till dig utgår jag från att det inte finns något kollektivavtal som reglerar mellan dig och arbetsgivaren. Om så är fallet kan vi per telefonuppföljning diskutera vilken skillnad det kan göra och vilka möjligheter till hjälp det kan innebära.

Som jag tolkar din fråga har arbetsgivaren bestämt sig för att omplacera dig. Arbetsgivarens utgångspunkt är att alla ska ha ett roterande schema innebärande att nattarbete kan förekomma. I ditt fall finns det hälsoskäl som gör att du inte kan arbeta natt, vilket arbetsgivaren tagit hänsyn till. Därför har arbetsgivaren beslutat att omplacera dig till en annan arbetsplats. Din uppfattning är att det på nämnda arbetsplats är dålig arbetsmiljö och du trivs inte med arbetet varför du vill tacka nej till omplaceringen. Du vill veta om arbetsgivaren har rätt att säga upp dig på grund av arbetsvägran om du tackar nej.

Arbetsgivarens arbetsledningsrätt

Arbetsledningsrätten är en grundläggande princip inom arbetsrätten. Rätten innebär en i princip oinskränkt rätt för arbetsgivaren att inom sin verksamhet leda och fördela arbetet och omplacera arbetstagaren. I princip kan det innebära en rätt att till och med omplacera en arbetstagare till en tjänst med lägre lön.

Arbetsgivaren får fritt inom arbetstagarens omplaceringsskyldighet omplacera en arbetstagare. Omplacering rör det sig om när arbetsgivaren varaktigt förändrar en arbetstagares arbetsuppgifter, arbetsplats eller arbetstid. Om arbetsgivaren däremot vill förändra innehållet i anställningsavtalet och omplacera arbetstagaren utanför arbetsskyldigheten kan det ses som ett skiljande från tjänsten som kan prövas rättsligt i domstol.

Arbetstagarens arbetsskyldighet

Arbetstagarens arbetsskyldighet styrs av anställningsavtalet och eventuellt kollektivavtal. För att en arbetstagares arbetsskyldighet exempelvis endast ska gälla på en viss ort måste det uttryckligen stå i anställningsavtalet att så är fallet (t.ex. "Arbetsskyldighet endast i Stockholm"). Om det istället står exempelvis "Tjänstgöringsort: Stockholm" så har arbetsgivaren ändå en rätt att omplacera arbetstagaren till en annan närliggande ort.

I bedömningen av om det föreligger arbetsskyldighet tittar man på vad arbetstagaren ska utföra för arbetsuppgifter, var arbetet ska utföras och när arbetstagaren måste utföra arbetet. I vad arbetstagaren ska utföra för arbetsuppgifter ser man till om ett arbetsgivarbyte skett (utifrån bl.a. vem som betalar ut lön och vem som handleder arbetet), om det har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhetsområde och om det ligger inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. I var arbetet ska utföras ser man till om omplaceringen sker till en annan ort. En arbetstagare är i regel arbetsskyldig även på annan ort (om det inte uttryckligen står att så inte är fallet, se ovan). Arbetstagaren är arbetsskyldig dels på den egna orten, dels till ort som är inom "bekvämt pendlingsavstånd". Enligt arbetsdomstolens praxis är 3-4 timmars pendling per dag att anse som bekvämt pendlingsavstånd. I när arbetet ska ske bestäms arbetstidens förläggning ensidigt av arbetsgivaren inom arbetstidslagens gränser. I ditt fall förstår jag det som att det ändock inte har blivit någon väsentlig ändring (t.ex. att gå från att alltid arbeta dag till att alltid arbeta natt efter en omplacering).

Begränsningar i omplaceringsrätten

Enligt ovan är huvudregeln att arbetsgivaren har en fri och ensidig omplaceringsrätt inom arbetsskyldighetens ram. De undantag som finns är om det strider mot diskrimineringslagen, om omplaceringen strider mot god sed (rättsstridigt eller att det skulle strida mot allmän moral) eller särskilt ingripande omplaceringar av personliga skäl.

Utifrån vad som framkommer av din fråga verkar det inte som att någon av begränsningarna i omplaceringsrätten är aktuella.

Vad händer om du vägrar att acceptera omplaceringen?

Huvudregeln är att arbetsgivaren har en orderrätt och arbetstagaren har en lydnadsplikt. Om arbetstagaren vägrar att utföra en arbetsorder (t.ex. att godta en omplacering som ligger inom arbetsskyldigheten) gör sig arbetstagaren skyldig till arbetsvägran. En arbetsvägran är oftast saklig grund för uppsägning.

En arbetstagare kan ha rätt att vägra utföra arbete (dvs vägra omplaceringen) om det föreligger fara för liv eller hälsa eller när arbetsuppgiften som arbetsgivaren beordrar är brottslig eller strider mot allmän moral. En sådan bedömning sker helt på arbetstagarens egen risk. Om det prövas rättsligt av domstol och domstolen finner att arbetstagaren gjort en felaktig bedömning rör det sig om arbetsvägran, vilket är saklig grund för uppsägning.

Sammanfattning och råd

Arbetsgivaren har en rätt att leda och fördela arbetet och omplacera arbetstagaren. Omplaceringsrätten sammanfaller med arbetsskyldigheten. Detta innebär att arbetsgivaren har en långtgående rätt att omplacera dig så länge det faller under din arbetsskyldighet. Att du är av uppfattningen att det är dålig arbetsmiljö och att du inte trivs på arbetsplatsen är inte tillräckligt för att du ska ha rätt att vägra omplaceringen (under förutsättning att omplaceringen ryms inom din arbetsskyldighet). Om du vägrar en omplacering som ligger inom din arbetsskyldighet gör du dig skyldig till arbetsvägran vilket i regel är saklig grund för uppsägning.

Min rekommendation är att du godtar omplaceringen, även om du inte trivs med arbetet, annars är risken stor att du blir uppsagd. Kanske kan det finnas en möjlighet att föra en dialog med arbetsgivaren om att bli omplacerad någon annanstans (vilket de inte har någon skyldighet till) eller att få arbetsgivaren att förändra arbetsmiljön på arbetsplatsen du blivit omplacerad till.

Eftersom du beställt telefonrådgivning kommer jag att ringa dig för en uppföljning av svaret. Jag kommer att ringa dig torsdagen den 28 mars klockan 13.00. Observera att jag ringer från dolt nummer. Om tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att dessförinnan återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se så bokar vi en annan tid!

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”