Har anhöriga rätt att få information från boende?

2021-03-01 i Sekretess
FRÅGA
På förekommen anledning (inte bara pga pågående pandemin) vill jag veta om det är så att anhörig kan uteslutas att informeras från boendet om huvudmannen är bosatt på boende och det inträffar t.ex. sjukdom, där huvudmannen har förvaltare eller godman.Det verkar som om en del boenden negligerar att det finns anhöriga och har enväldigt utsett godman eller förvaltare som "anhörig" och är endast den som skall informeras.Rätt eller fel?Skillnad i förvaltare eller godman i det fallet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga undrar du om det är så att den som är anhörig till någon som är bosatt på ett boende (jag antar vårdhem eller liknande) kan uteslutas att informeras om det inträffar sjukdom. Min tolkning är att den boende (patienten) blir sjuk; annans sjukdom finns det ingen skyldighet, och inte möjlighet, att informera om. I det aktuella fallet har den förvaltare eller god man.

Den som är patient ska få information om sitt hälsotillstånd (3 kap. 1 § patientlagen, PL). Om information inte kan lämnas till patienten, ska den istället lämnas till en närstående (3 kap. 4 § PL). Informationen får inte lämnas till patienten eller någon om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt hindrar det (3 kap. 5 § PL). Närstående (t.ex. barn, partner, sambo, syskon) har möjlighet att få information från vården om den anhörige som vårdas. Det finns däremot ingen explicit rätt till det. Tvärtom bygger det på vad patienten vill att ska lämnas ut för information om hens vård. Vill patienten inte att anhöriga ska få någon information, får de inte heller det. Har patienten inte sagt att det inte får lämnas ut kan en del information lämnas ut för det fall att den inte kan lämnas till patienten.

Ett godmanskap är en frivillig insats som huvudmannen måste samtycka till. En god man har inte rätt att företräda huvudmannen i vårdfrågor inom hälso- och sjukvård. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och får bara anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp. Ett förvaltarskap innebär att huvudmannen förlorar sin rätts­handlingsförmåga. En god man eller förvaltare har inte "automatisk" rätt att få ta del av sekretesskyddade uppgifter om sin huvudman. Det beror på att det inte finns några särskilda sekretessbrytande bestämmelser som möjliggör ett utlämnande av sådana uppgifter till god man eller förvaltare. När det gäller vuxna som har god man eller förvaltare måste det därför göras en prövning av om den gode mannen eller förvaltaren ska få ta del av uppgifter som omfattas av sekretess. Beroende på uppdraget kan det finnas skäl för den gode mannen eller förvaltaren att ta del av sekretesskyddade uppgifter som behövs för att hen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Sammanfattningsvis finns det ingen explicit rättighet för anhöriga att ta del av information om den som vårdas. Det gäller även för god man och förvaltare. När det gäller god man eller förvaltare får det däremot göras en bedömning i det enskilda fallet och avgöras utifrån vad vederbörandes uppdrag är.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?