Har allmänheten rätt att ta del av en maskerad handling från förundersökningen som kan skada den pågående förundersökningen?

2021-10-11 i Sekretess
FRÅGA
Jag har en fråga avseende handlingar som är inkomna till polisen i en förundersökning i brottmål, och som därmed är allmänna. Har allmänheten rätt att ta del av en sådan handling maskerad för eventuella uppgifter som kan skada den pågående förundersökningen om de lämnas ut?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det råder så kallad förundersökningssekretess under den pågående förundersökningen

Du har helt rätt i att handlingar som finns hos myndigheter är offentliga och offentliga handlingar har allmänheten rätt att begära ut enligt 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF). Rätten att begära ut handlingar får dock begränsas med hänsyn till bland annat intresset att beivra och förebygga brott samt att skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden (2 kap. 2 § TF). De specifika undantagen till rätten att ta del av allmänna handling följer av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) . Av 18 kap. 1 § följer att sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Detsamma gäller för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider skada eller men (35 kap. 1 § OSL).

Uppgifterna i förundersökningen omfattas därför av sekretess. Sekretessen på dessa handlingar består tills dess att åtal väcks eftersom att det inte längre kan antas att förundersökningen kommer skadas längre om uppgifterna röjs. Det är egentligen enbart i undantagsfall som uppgifter kan lämnas ut under en pågående förundersökning. Om du vill veta mer om sekretessen kring förundersökningen, kan du läsa mer här på åklagarmyndighetens hemsida.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Hedlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?