Handläggningstid vid överklagande av bygglov hos länsstyrelsen

2021-03-16 i Myndigheter
FRÅGA
Hej,Vårt bygglov (Godkänt av kommunen) blev överklagat av en granne till länsstyrelsen. Nu har det gått 300 dagar utan att vi får besked från dem och de vill/ kan inte ge oss någon indikation på när de kan ge ett beslut i frågan. 1. Finns det några krav på hur snabbt de ska ta ett beslut? Allt vi hittar är att de har uppsatta mål med inget definitivt.2. Finns det något juridiskt vi kan göra?Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

Förvaltningslagen (FL) gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna (1 § FL). Om en annan lag innehåller någon bestämmelse som avviker från förvaltningslagen gäller den bestämmelsen (4 § FL). Därmed kommer även plan- och bygglagen (PBL) vara av intresse.

Överklaga beslut om bygglov

Ett beslut om bygglov får överklagas till länsstyrelsen (13 kap. 3 § PBL). Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot (13 kap. 8 § PBL och 42 § FL). Eftersom ett ärende om bygglov kan beröra grannar, kan även dessa överklaga ett bygglov. Om överklagandet inte avvisas ska kommunen skyndsamt överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen (46 § FL).

Handläggningstid vid överklagande av bygglov hos länsstyrelsen

Länsstyrelsen (som är överinstans i detta fall) är en statlig förvaltningsmyndighet. En förvaltningsmyndighet har en serviceskyldighet. En myndighet ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål (6 § FL). Om en myndighet bedömer att avgörandet i ett ärende som har inletts av en enskild part och kommer att bli väsentligt försenat, ska myndigheten meddela parten om detta. Myndigheten ska förklara för den enskilde varför ärendet inte kan förväntas bli avgjort inom en tid som parten kunnat förvänta sig (11 § FL). Jag rekommenderar dig att kontakta länsstyrelsen och fråga varför handläggningstiden har blivit försenad. Det finns däremot ingen lagreglerad tidsfrist för när länsrätten måste fatta ett slutligt beslut i ärendet. Ett ärende ska dock handläggas så snabbt som möjligt. Det får emellertid inte ske på bekostnad av rättssäkerheten (9 § FL). Att beslutet blir handlagt korrekt går därför framför effektivitet. Vad gäller handläggningstider har regeringen satt upp mål för hur länge ett ärende får handläggas hos Länsstyrelsen. Målen har till syfte att påskynda handläggningen. Ytterligare information om handläggningstider för ärenden om bygglov finns på Boverkets webbplats.

Det är också möjligt att göra en JO-anmälan hos riksdagens ombudsmän (JO). JO har i uppdrag att granska att statliga och kommunala myndigheter och andra som utövar myndighetsutövning följer reglerna. Här kan en JO-anmälan göras.

Hoppas att du ficks svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (445)
2021-10-21 Om att lägga till ett efternamn som har funnits i släkten längre tillbaka
2021-10-17 Sekretess inom socialtjänsten
2021-10-17 Hur överklagar man ett beslut om försörjningsstöd?
2021-10-16 Får en myndighet ta ut en avgift för en kopia/avskrift av en allmän handling?

Alla besvarade frågor (96531)