Hamnar man i belastningsregistret när man är under utredning?

2019-06-28 i Förundersökning
FRÅGA
Om man (någon) är under utredning; kan man hamna i belastningsregistret då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Personer som polisen tror sig kunna var förknippade med brottslighet kan registreras i misstankeregistret. Personer som polisen däremot vet har varit förknippade med brottslighet registreras i belastningsregistret.

Misstankeregistret
Lagen om misstankeregister är tillämplig på misstankeregister. När en förundersökning har inletts kan de personer som förundersökningsledaren/åklagaren bedömer som skäligen misstänkta för brottet i fråga registreras i misstankeregistret, enligt1 § lagen om misstankeregister.

Syftet med misstankeregistret är att underlätta tillgången till sådana uppgifter som behövs i verksamhet hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagarmyndigheter och andra myndigheter vid sådan lämplighetsprövning, tillståndsprövning eller annan prövning som anges i lagtext, eller till en enskild lämna uppgifter som är av särskild betydelse i hans eller hennes verksamhet, enligt 2 § lagen om misstankeregister. Vad som menas med "till en enskild lämna uppgifter som är av särskild betydelse i hans eller hennes verksamhet" definieras närmare i 8 § lagen om misstankeregister. T.ex. har arbetsgivare inom larmbranschen och vårdsektorn rätt att ta del av uppgifterna som finns om dig i misstankeregistret, om de avser att anställa dig. Detsamma gäller vid anställning av personal vid vissa boenden som tar emot barn, enligt 8 a § lagen om misstankeregister.

Enligt 3 § lagen om misstankeregister måste dock fängelse ingå i straffskalan för brottet, för att du ska kunna registreras i registret. Det innebär att om du är skäligen misstänkta för ett rent bötesbrott ska registrering inte göras.

Däremot måste den som är skäligen misstänkt för ett brott även underrättas om det, enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken. Om du inte har fått sådan underrättelse finns du inte i misstankeregistret.

Om du däremot skulle finnas i misstankeregistret är det inte där för alltid. Enligt 13 § lagen om misstankeregister ska uppgifter gallras om:

om en förundersökning har avslutats utan att åtal väcktsmed anledning av misstanken,om åtal som har väcktsmed anledning av misstanken har lagts ned,om domstol har meddelat domeller beslut som vunnit laga kraft med anledning av misstanken ellerden misstänkte har godkänt strafföreläggandesom har utfärdats i anledning av misstanken ellernär en begäran om överlämnande eller utlämninghar avslagitseller, om den har bifallits, överlämnandet eller utlämningen har verkställts.

Vad som sägs i första stycket skall i tillämpliga delar gälla även uppgifter om talan om förvandling av böter.

Att en uppgift gallras innebär att den raderas ur registret. Uppgifterna i misstankeregistret är alltså där i mer av "tillfällig natur", tills hela förundersöknings- och åtalsprocessen för brottet i fråga har avslutats.

Belastningsregistret
Lagen om belastningsregister är tillämplig för belastningsregister. Enligt 3 § lagen om belastningsregister ska den som har något av följande registreras i belastningsregistret:

genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott,har ålagts förvandlingsstraff för böter,med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken (begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning) har förklarats fri från påföljd,på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken (åtalsunderlåtelse), 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har åtalats för brott, ellerhar meddelats kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud, förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder eller tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, dock inte tillträdesförbud enligt 9 a § i den sistnämnda lagen.

Syftet med belastningsregistret framgår i 2 § lagen om belastningsregister och är i allt väsentligt detsamma som i lagen om misstankeregister. Däremot är kretsen av de som har rätt att ta del av uppgifterna utvidgad för belastningsregistret, enligt 9–10 §§ lagen om belastningsregister.

Även i belastningsregistret gallras dock uppgifterna efter en viss tid, enligt 16–18 §§ lagen om belastningsregister.


Slutsatsen
är att du inte kan hamna i belastningsregistret om inte du har något av punkterna i 3 § lagen om belastningsregister. Om du däremot utreds för att eventuellt vara förknippad med brottslighet, där fängelse ingår i straffskalan, kan du finnas registrerad i misstankeregistret, men om så är fallet ska du även bli underrättad om det.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (383)
2019-10-10 Kan jag polisanmäla ett misstänkt brott?
2019-10-05 Kan man överklaga ett beslut om beslag? Kan man anmäla en polis?
2019-10-02 Får polisen göra husrannsakan hos vem de vill?
2019-09-30 Omfattar förundersökningssekretessen även enskilda?

Alla besvarade frågor (73747)