Hålla inne lön

FRÅGA
Hej, har nyligen blivit avskedad från en tidigare anställning och min dåvarande chef betalar inte ut min lön denna månad då det står i anställningsavtalet att dem får hålla lönen en extra månad. Mitt problem är att jag inte kan validera detta då jag signerade avtalet digitalt och inte fick någon kopia och sedan när jag frågar efter en kopia skickade dem ett osignerat exemplar via epost, min fråga är då finns det en maxgräns kring hur länge min arbetsgivare får hålla min lön (har räkningar som måste betalas).
SVAR

Hej och tack för att du valde att vända dig till Lawline.

Förhållandet mellan dig och din tidigare arbetsgivare regleras av lag om anställningsskydd (LAS).

Rätt till ett signerat exemplar

Informationen som arbetsgivaren är skyldig att lämna är den informationen som är föreskriven i lag. Då det inte är föreskrivet i lag att arbetsgivaren är skyldig att utge ett anställningsavtal med din signering, så är det därmed inte en skyldighet. Detta kan kopplas till att en anställning inte alltid kräver en signatur, då avtalet kan ingås både muntligt och skriftligt.

Arbetsgivarens skyldighet att informera om anställningsavtalet

Din arbetsgivare är dock skyldig att ge dig ett skriftligt anställningsavtal senast en månad efter det att du har börjat arbeta, 6 c § LAS. Arbetsgivaren måste dock bara göra det om du jobbat på platsen i mer än tre veckor, vilket gör frågan beroende av din anställningstid. Skulle du ha arbetat på arbetsplatsen under en längre period än tre veckor så har arbetsgivaren åsidosatt sina skyldigheter genom att underlåta att lämna föreskriven information, så kan du som arbetstagare begära skadestånd av arbetsgivaren för eventuell uppkommen samt för kränkningen som lagbrottet har medfört dig, 38 § LAS.

Får arbetsgivaren hålla inne lönen?

Att först och främst ha rätt till lön förutsätter att du som arbetstagare har ställt dig till arbetsgivarens förfogande. Då det inte framgår av frågan att det skulle råda någon meningsskiljaktighet mellan dig och din tidigare arbetsgivare angående rätt till lön, så förutsätter jag att du har rätt till lönen.

Hur ofta lönen skall betalas ut framgår av anställningsavtalet. Då det framgår av ditt anställningsavtal att din arbetsgivare har möjlighet att hålla inne lönen en månad, så sätter den maxgränsen för hur länge arbetsgivaren kan hålla inne lönen.

Vad händer om arbetsgivaren inte betalar ut efter en månad?

Skulle arbetsgivaren inte betala ut lönen i enlighet med avtalet så får du en fordran som du kan göra gällande mot arbetsgivaren. Från förfallodagen kan du – förutom att kräva betalning av lönen – dessutom kräva ränta för dröjsmålet, se 3 § RL. Du kan då själv försöka få betalt av arbetsgivaren genom att övertyga att arbetsgivaren har innestående lön. Om detta inte skulle ge någon framgång så kan du vända dig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Det innebär att Kronofogden ålägger din arbetsgivare att betala din lön, se 2 § lagen om betalningsföreläggande. Ansökan om detta görs skriftligen och skall innehålla yrkandet och grunden för yrkandet. Summan, förfallodagen och parternas personuppgifter ska också finnas med, se 9-11 § lagen om betalningsföreläggande. Jag hänvisar dig till deras hemsida där det finns ytterligare instruktioner och färdiga blanketter för ansökan. Om man inte får hjälp av kronofogden kan man i sista hand hamna i domstol som i en dom slår fast att arbetsgivaren ska utge lön.

Sammanfattning

Det framgår inte av lagen att du skall få ett signerat exemplar av ditt anställningsavtal. Dock framgår det att du redan skall ha fått ett exemplar senast en månad efter att du började arbeta, vilket gör att du kan se över möjligheten hur detta åsidosättande från arbetsgivaren har påverkat dig. Här skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med våra jurister på vår byrå som kan göra en undersökning för möjligheterna till framgång i skadeståndsrättslig tvist.

Din arbetsgivare har möjlighet att hålla inne betalningen av din lön i högst en månad. Skulle det visa sig att arbetsgivaren höll inne betalningen längre än vad som följer av anställningsavtalet så uppkommer en möjlighet för både ränta på lönen och skadestånd.

Jag rekommenderar dig dock att ta kontakt med din arbetsgivare för att fråga om det skulle finnas möjlighet att betala ut lönen tidigare än vad som har planerats. Då även arbetsgivaren kan känna medmänsklighet så finns det möjlighet att kanske betala ut tidigare än planerat.

Ninab Yousif
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll