Häktning - för vilket ministraffet är två års fängelse

FRÅGA
Vilket år infördes lagen att automatisk häktning ska ske för brott över 2 år?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen särskild lag om automatisk häktning för brott med fängelse i straffskala på två år. Frågan om häktning regleras i rättegångsbalken (RB). De senaste ändringarna om skälen för häktning beslutades av riksdagen 1987 respektive 1989.

Vid brott för vilket ministraffet är två års fängelse, ska den person som på sannolika skäl är misstänkt för brottet häktas om det inte är uppenbart att häktningsskäl saknas. Det finns alltså ingen automatisk häktning utan en prövning görs vid varje enskilt brott med ett minimistraff som föreskriver två års fängelse (24 kap. 1 § andra stycket RB) men huvudregeln är häktning.

Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott för vilket det är föreskrivet ett års fängelse får häktas, om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att hen gör något av följande (24 kap. 1 § RB):

- avviker eller på något annat sätt undrar sig lagföring eller straff,

- genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårar utredningen av brottet eller,

- fortsätter sin brottsliga verksamhet

Den som på sannolika skäl är misstänkt för brott får häktas oberoende av brottets beskaffenhet om hen är okänd och vägrar uppge namn och hemvist eller om hens uppgift om detta kan vara osann, eller om hen saknar hemvist inom Sverige och det finns risk att han lämnar landet för att undandra sig straffet (24 kap. 2 § RB).

Även den som är skäligen misstänkt - vilket är en lägre grad av misstanke - får häktas om förutsättningarna ovan är uppfyllda och om det är av synnerlig vikt att hen tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning om brottet (24 kap. 3 § RB).

Ytterligare bestämmelser om häktning och när exempelvis en häktning ska hävas finns i 24 kap. RB.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (180)
2020-05-24 Häktad – för vad?
2020-05-24 Får jag veta varför han sitter häktad?
2020-05-17 Ska en militär skyddsvakt gripa eller envarsgripa i våld mot tjänsteman?
2020-05-04 Telefonkontakt med häktad person

Alla besvarade frågor (80492)