Häktning av unga personer

Vad händer om en mordmisstänkt person är bara 15 år? Hur går häktningsförfarandet till? Vilka synnerliga skäl kan föreligga som ex "rymningsbenägenhet" osv? På vilket sätt tar man hänsyn till låg ålder, om detta görs?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du specifikt undrar om häktning av ungdomar så kommer jag utgå från att personen är anhållen och kommer inte redogöra processen för det. Vidare kan det bli mycket text, men det är många steg man måste beakta när det gäller häktning av unga personer. Jag har skrivit en sammanfattning längst ner för att underlätta läsningen.

Allmänt om häktning om en person är sannolikt misstänkt för ett brott:

Eftersom häktning är ett processuellt tvångsmedel blir rättegångsbalken tillämplig (se här; nedan förkortad RB). Förutsättningarna för häktning behandlas i 24 kap RB. Det som först kan nämnas är att en person måste vara på sannolika skäl misstänkt för ett brott för att få häktas enligt 24 kap. 1 § 1 st. RB (se https://lagen.nu/1942:740#K24P1S1). I nämnda paragraf stadgas också, för att kunna häkta en person, att det ska finnas en fara för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet (recidivfara), en fara för att personen försvårar utredningen (kollusionsfara) eller en fara för personen flyr för att slippa lagföring (flyktfara).

Om det handlar om ett allvarligt brott som kan ge 2 års fängelse eller mer finns en regel som kallas obligatorisk häktning enligt 24 kap. 1 § 2 st. RB (se https://lagen.nu/1942:740#K24P1S2). I dessa fall antar man att det finns en recivid-, kollussion- eller flyktfara.

Häktning av barn:

För att kunna häkta ett barn, det vill säga en person under 18 år, måste förutsättningarna nämnt ovan vara uppfyllda, emellertid måste domstolen även beakta två andra bestämmelser som jag kommer redogöra för nedan.

Betryggande övervakning:

Den första bestämmelsen stadgas i 24 kap. 4 § RB (se https://lagen.nu/1942:740#K24P4S1) och innebär att häktning av ett barn endast får ske om det är uppenbart att betryggande övervakning inte kan ske. Detta kallas häktningssurrogat och kan genomföras i den misstänktes hem, annat enskilt hem eller genom att den misstänkte placeras på en lämplig institution enligt 26 § 2 st förundersökningskungörelsen (se här; nedan förkortad FUK). I praktiken är det främst omhändertagande inom sluten vård som uppfyller kraven på betryggande övervakning, ett exempel på detta är ett ungdomshem enligt 12 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (se https://lagen.nu/1990:52#P12S1).

Det ligger på åklagaren att ta fram underlag och försöka ordna en övervakning för den misstänkte enligt 26 § 1 st. FUK (se se https://lagen.nu/1947:948#P26S1). Detta görs i samarbete med socialtjänsten då åklagaren innan beslut om åtalsfrågan ska inhämta ett yttrande från socialnämnden om person är skäligen misstänkt för ett allvarligt brott och är under 18 år enligt 11 § 1 st. lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdande (se här; nedan förkortad LUL) . I detta yttrande ska det bland annat redogöras för vilka åtaganden socialnämnden avser att vidta enligt 11 § 3 st. LUL (se https://lagen.nu/1964:167#P11S3). Detta yttrande kan vara av betydelse vid en häktningsförhandling för att kunna se om socialtjänsten anser att det finnas betryggande övervakning istället för en häktning.

Synnerliga skäl:

Om det är uppenbart att en betryggande övervakning inte kan ordnas måste domstolen beakta den andra bestämmelsen. Denna bestämmelse innebär att häktning av unga under 18 år endast får ske om det finns synnerliga skäl för detta enligt 23 § LUL (se https://lagen.nu/1964:167#P23S1). Dessa synnerliga skäl är inte lagstadgade men enligt praxis ska man beakta åldern på den misstänkte, brottets allvarlighetsgrad och styrkan i de särskilda häktningsskälen, exempel om personen är extremt rymningsbenägen eller kommer försöka påverka vittnen (NJA 2015 s. 649).

Om domstolen finner att ingen betryggande övervakning kan ske och det föreligger särskilda skäl så ska den unga häktas.

Häktning av en mordmisstänkt 15-åring/sammanfattning

I Sverige blir barn straffbara vid 15 år enligt 1 kap 6 § Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K1P6S1). Alltså kan en mordmisstänkt 15-åring bli häktad. Av det ovan skrivna måste dock domstolen ta i beaktning om det är uppenbart att en betryggande övervakning inte kan ske genom ex placering på ett ungdomshem. Om det är uppenbart att detta inte går att ordna ska domstolen bedöma om det finns synnerliga skäl att häkta denna person. Eftersom detta handlar om en ung person som är mordmisstänkt blir hovrättsfallet RH 2004:61 av intresse. I detta fall var en 16-åring misstänkt för mord och åklagaren ansåg att han skulle bli häktad på grund av faran för att han kunde försvåra utredningen. Domstolen menade om han skulle bli placerad i ett ungdomshem skulle han ändå bli helt isolerad, därför ansågs det inte finnas annan betryggande övervakning än häktning. Vad gäller de särskilda skälen så ansågs de uppfyllda då det handlade om ett mycket allvarligt brott.

Av det nämnda rättsfallet kan en 15-åring mordmisstänkt bli häktad då själva brottet är ett mycket allvarligt brott och det kan bli svårt att använda en annan betryggande övervakning än häktning. Men detta ska bedömas fall till fall och eftersom jag inte vet vilket specifikt häktningsskäl (kollussions-, recidiv- eller flyktfara)* personen utgör kan det bli svårt för mig att bedöma. Dock anser jag att det finns stor chans att en 15-åring person som är på sannolikt skäl misstänkt för mord att bli häktad.

*se definitionerna av dessa under första stycket.

Om du vill få fördjupning inom detta område så tipsar jag om ett förarbete och en examensuppsats, se länkarna nedan:

Förarbete, främst s. 539-553

Examensuppsats

Med vänliga hälsningar


Anton MagnussonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo