Häktesgrunder, stöld.

FRÅGA
Hej. Jag har en sonson som polisen hade efterlyst. Polisen var hos oss med en husransakan, han åkte själv in till polisen när jag fick tag i honom och polisen valde att kvarhålla honom. Det gällde tydligen stöld. Jag undrar har dom något på honom när dom behöll honom.
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Jag tolkar det som att din sonson har blivit häktad på grund av misstankar om stöld. De huvudsakliga häktningsgrunderna framgår av 24 kap 1 § rättegångsbalken.

Där framgår att den som på sannolika skäl är misstänkt för brott för vilket fängelse på ett år eller däröver är föreskrivet får häktas om det finns risk att han/hon flyr/försvårar utredningen eller fortsätter begå brott.

Att vara misstänkt på "sannolika skäl" är ett relativt högt ställt krav och innebär normalt att polisen har ett vittne, teknisk bevisning eller liknande som binder den misstänkte till ett brott. Kravet på att minst ett års fängelse ska vara föreskrivet innebär att fängelse i ett år eller mer måste finnas på straffskalan (däremot inte sagt att den misstänkte kommer få ett så långt straff om det skulle bli en fällande dom). För stöld är fängelse föreskrivet i upp till 2 år (brottsbalken 8 kap 1 §). Vidare framgår av 24 kap 1 § att om det kan antas att den misstänkte endast kommer dömas till böter så får inte häktning ske.

Även den som endast är "skäligen misstänkt" (en lägre misstankegrad än sannolikt) får häktas om det är av synnerlig vikt, vilket framgår av 24 kap 3 § rättegångsbalken. Rekvisitet synnerlig vikt har i doktrinen tolkats som det bör vara mer än sannolikt att man genom vidare utredning kan förväntas uppnå sannolika skäl för den häktades skuld.

Det finns även vissa andra, mindre vanliga, faktorer som kan påverka om någon ska häktas eller inte. Men sammanfattningsvis kan sägas att om rätten häktar en person innebär det att det finns objektiva grunder för tro att den misstänkte har begått ett brott, samt att någon av de initialt nämnda häktningsgrunderna föreligger. Detta behöver dock inte innebära att den häktade senare döms.

Lagarna jag nämnt hittar du här: Rättegångsbalken Brottsbalken

Mvh

David Ingvarsson
Fick du svar på din fråga?