Gymägares ansvar för gymmares klumpighet

FRÅGA
Hej! Om jag blir skadad eller dör på ett gym under tiden det är obemannat, har gymägaren något ansvar för detta? Anta att det bara berodde på egen klumpighet och inte pga en trasig maskin eller halt golv. Kan gymägaren på något sätt bli ersättningsskyldig eller får jag skylla mig själv eftersom jag tränar på eget ansvar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att du vill ha ett generellt svar för vad som gäller i sådana här situationer enligt vad som står i lagen och inte efter ett specifikt avtal. I lagboken finns det många speciallagar som berör skadestånd, men i ditt fall är detta något som berörs av den vanliga skadeståndslagen.

Som huvudregel krävs det att det är någon annan som orsakat din skada, och inte du själv genom klumpighet. Det krävs också att denne andre har varit vårdslös eller medvetet har orsakat din skada. Ibland kan det dock ändå ses som att någon annan har orsakat din skada, genom att vara ägare till den plats, sak etc som du skadat dig på. Nedan presenteras två olika situationer där gymmet möjligen kan ansvara:

Gymmets egna ansvar

För att gymmet ska ansvara finns ett s.k organansvar [2 kap. 1 § skadeståndslagen]. För att skadeståndsskyldighet ska uppkomma krävs det att de varit vårdslösa eller medvetet orsakat någon person- eller sakskada. Ansvar kan också uppkomma vid passivitet, men då krävs det att det funnits någon norm att handla som bestämts i lag eller i avtalet mellan gymägaren och de anställda.

Gymägarens ansvar för anställd

Gymägaren har ansvar för sina anställda om dessa skulle orsaka person- eller sakskada genom fel eller försummelse i tjänsten. Om gymmet är obemannat för att den anställde har rast är det gymmet som bär ansvaret för ev. uppkomna skador eftersom den anställde inte kan ses som "i tjänsten". Om gymmet däremot är obemannat för att den anställde gått iväg och gjort något annat, under arbetstid, kan den anställde bli ansvarig också. Dock är det rätt höga krav för att en anställd ska bli ansvarig istället för gymmet [4 kap. 1 § skadeståndslagen].

Vem bär det slutgiltiga ansvaret då?

Det är svårt att avgöra om gymägaren eller dennes anställda kan ansvara för din klumpighet, eftersom det inte är något som är hänförligt till gymägaren och som därför inte kan styrka att gymmet på något sätt varit vårdslösa. För att bedöma vårdslösheten får man oftast göra en sammanställd bedömning av:

* Risken för skadans uppkomst

* Din egen riskinsikt
* Kostnader för att förebygga skadans uppkomst
* Den potentiella storleken på skadan

Utöver detta måste det även finnas ett adekvat orsakssamband mellan den uppkomna skadan och gymägarens och dess anställdas underlåtenhet att inte vara på plats. Att det är adekvat innebär att det har legat i farans riktning att skadan kunde uppstå. Att det på något sätt varit förutsebart. Eftersom skadan i detta fallet beror på din egen klumpighet och något som skett även om gymägaren varit på plats eller inte, skulle jag vilja säga att det är svårt att hävda att det finns ett tillräckligt orsakssamband för att kunna ge gymmet ett skadeståndsansvar. Svaret på din fråga, baserat utifrån den information du har lämnat, tyder således på att gymmet med största sannolikhet inte kommer att ansvara för din klumpighet.

I värsta fall kan du försöka sätta ned ditt ansvar om du kommer fram till att de anställdas frånvaro och andra omständigheter från gymmet har bidragit till din skada [6 kap. 1 § tredje stycket skadeståndslagen]

Jag hoppas att du fick svar på din fråga

Med vänlig hälsning

Matilda Hetlesaether
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?