Grunder för att neka försäljning i butik

2020-04-11 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
Får en butik lov att neka försäljning på vilka grunder som helst? Vad jag har förstått är det tillåtet att butiker sätter egna åldersgränser på energidryck och lättöl. Då undrar jag om det är okej att till exempel säga att man måste vara under 30 för att få lov att köpa frukt, eller att man måste vara minst 72 för att få köpa yoghurt?Om ja, är det i så fall okej att en affär bestämmer att man måste vara flint för att få köpa chips eller att man måste vara under 160 cm, svart, homosexuell eller någon annan knasig regel för att få handla över huvud taget? Jag tycker att det låter galet, å andra sidan trodde jag att åldersgräns på lättöl rörde sig om åldersdiskriminering vilket tydligen inte är fallet. Är inget av exemplen diskriminering eller är det okej just när det gäller ålder?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer i mitt svar gå igenom bakgrunden till hur reglerna ser ut, och sammanfatta i slutet, ifall du bara sökte ett kort svar.

Näringsfrihet som huvudregel

Huvudregeln i Sverige är näringsfrihet, som skyddas av svenk grundlag i viss utsträckning(2 kap 17 § Regeringsformen). Detta innefattar avtalsfriheten, och även rätten att vägra ingå avtal.

Näringsfriheten är dock inte en absolut rättighet. Precis som alla andra rättigheter, utom religionsfriheten, som skyddas i grundlag föreskriver grundlagen under vilka omständigheter dessa får inskränkas. I näringsfrihetens fall får det göras i syfte att "skydda angelägna allmänna intressen". Det här innebär alltså att näringsfriheten får inskräkas om samhället som en helhet tjänar på det.

Diskrimineringslagstiftningen

Skyddet mot diskriminering finns också i grundlagen(2 kap 12 § Regeringsformen). Denna förbjuder diskriminering på vissa grunder. Dessa kallas de skyddade egenskaperna.

Konflikten mellan näringsfrihet och förbudet mot diskriminering

Det är tydligt att dessa två rättigheter hamnar i konflikt med varandra i en situationsom den du beskriver. För att reda att vad som gäller i sådana har Riksdagen genom Diskrimineringslagen, kort: DL, navigerat mellan dem.

Diskrimineringslagen har i sin allra första paragraf en uppräkning av de skyddade egenskaperna(1 kap 1 § DL). Bland dessa finns religion, kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, fuktionsnedsättning, sexuell tillhörighet och ålder. Dessa förklaras närmare lite i 1 kap 5 § DL. Diskriminering definieras i 1 kap 4 § DL.

Diskriminering vid försäljning förbjuds i 2 kap 12 § DL.

Undantag för åldersdiskriminering

Sammantaget går det med detta visa att vägran att sälja till vissa åldersgrupper utgör direkt diskriminering på den skyddade egenskapen ålder. Det skulle inte vara tillåtet, om det inte vore för undantagen i 2 kap 12b §. I denna står det att förbudet mot ålderdiskriminering:

__________________

1.hindrar inte tillämpning av bestämmelser i lag som föreskriver viss ålder

2. gäller inte tillhandahållande av försäkringstjänster,

3. hindrar inte tillämpning av nedre åldersgränser för tillträde till serveringsställen för yrkesmässigt bedriven servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker för vilka näringsidkaren har serveringstillstånd, och

4. hindrar inte heller annan särbehandling på grund av ålder om särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

__________________

Särskilt punkt 4 är intressant här, eftersom det är den som ger rätt för butiker att sätta upp åldersgränser. Som du kan se är det tillåtet att diskriminera baserat på ålder så länge man har ett berättigat syfte och metoden inte gör onödvändiga avkall på andra rättigheter.

Sammanfattning

Förbudet mot diskriminering har aldrig varit totalt. Det finns vissa omständigheter då diskriminering är tillåtet. Du har funnit en av dessa omständigheter. När diskrimineringen är tillåten ska den minimeras i den mån möjligt utan att göra avkall på diskrimineringens syfte.

Diskriminering tillåts oftast om det finns ett allmänintresse i syftet, om den sker i minsta möjliga omfatttning för att uppnå sagda syfte, och diskrimineringen är ett lämpligt sätt att uppnå syftet.

Alla hypotetiska exemplen du tar upp saknar någon av dessa. Framför allt saknas allmänintresse, men de andra saknas också i de flesta.

Förbudet som du tog upp med lättölen fyller ett allmänintresse, att unga inte ska dricka. Intresset är större än vanlingt eftersom unga inte ännu är fullt utvecklade, och alkohol kan skada dem på ett sätt som inte drabbar vuxna. Vidare innebär deras unga ålder att de saknar omdömet att hantera alkoholen måttfullt. Förebyggandet av denna skada och eftersträvandet av måttfullhet med alkohol motiverar diskrimineringen.

De andra två bedömningsgrunderna, omfattning och syftets lämplighet motiveras av bristen på realistiska alternativ.

Jag hoppas på att detta ger dig svar på de frågor och följdfrågor som du har. OM du undrar något annat, eller om jag har missat någon följdfråga får du gärna vända dig till oss igen

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (274)
2021-04-09 Vem kan ha en patreon sida?
2021-02-15 Kan man sälja bilder tagna på allmän plats?
2021-01-19 Ofullständig fråga
2020-11-30 Vad ska jag tänka på vid importering av varor från Kina?

Alla besvarade frågor (91130)