Grov misshandel

FRÅGA
HejFör 5 veckor sedan var jag attackerad utan provokation av tre för mig okända män på en hållplats när jag väntade på vagnen. Jag försvarade mig så gott jag kunde men fick ändå ta emot slags och sparkar på framför allt ryggen och bakhuvudet. Efter tumultet försökte de att fly men blev omhändertagna av polisen och mig vid nästa hållplatsen. Min fråga gäller om vad det blir för straff för dem samt vad kan jag sikta för skadestånd. Brottet de misstänks för rubriceras som grov misshandel I anmälan och det finns gott om vittne också. Tack i förhand för hjälpen. Med vänliga hälsningar.GL
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För brottet grov misshandel är i Brottsbalken 3 kap. 6 § föreskrivet ett minimistraff på ett års fängelse och ett maximistraff på 6 års fängelse. Hur högt fängelsestraffet blir beror på vilket straffvärde brottet haft. Vid bedömningen av straffvärdet ska rätten ta ställning till ett flertal frågor som till exempel om den tilltalade har varit hänsynslös, utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller om brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende (se närmare Brottsbalken 29 kap. 2 och 3 §§).

Rätten kan även besluta om att utdöma skyddstillsyn eller villkorlig dom som påföljd istället för fängelse. Vid bedömningen om en sådan ”alternativ” påföljd ska väljas vägs framför allt den tilltalades personliga bakgrund in. Till exempel ska en person som inte fyllt arton år eller lider av en allvarlig psykisk störning endast dömas till fängelse om det föreligger synnerliga skäl (se närmare Brottsbalken 30 kap.).

Den som utsatts för grov misshandel har rätt till skadestånd för personskada enligt Skadeståndslagen 2 kap. 1 § och 5 kap. 1 § samt för kränkning enligt 5 kap. 6 §.

Ersättning för personskada innefattar:

1. Sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära

2. Inkomstförlust

3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan

Enligt brottsoffermyndigheten har du för sveda och verk rätt till 2400kr per månad om du är helt sjukskriven. Kränkningsersättningen kan vid grov misshandel uppgå till 10 000 – 15 000 kr.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Alexander Ahlfont
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll