Grov kvinnofridskränkning

FRÅGA
Hej! Min bror sitter häktad på sannolika skäl för grov misshandel och grov kvinnofridskränkning. Men hur kan åklagaren försöka yrka på grov misshandel när brottsoffret inte ens blivit skadat ? Och om jag har förstått det rätt , om man ska bli dömd för grov kvinnofridskränkning så ska man ha levt ihop under äktenskapsliknande former . De har bott ihop till och från , men hon skaffade eget boende för 12 veckor sedan och har under senare året även haft eget boende. Och min bedömning är att de inte varit under sånna förhållanden. Är det åklagaren som gör en chansning på att försöka få han dömd för grov misshandel istället för misshandel exempelvis ?Har läst igenom andras domar , och det verkar variera väldigt när det gäller straff skalan . Vissa som stått åtalade kan ha fått samhällstjänst och böter , medans en annan fått 1 år och 6 månader fängelse. Kan även tillägga att han är tidigare ostraffad, har eget företag och varit skötsam.. vad är det för nått som domstolen väger in i ett straff? Mvh T
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Din fråga berör flera olika delfrågor. Jag uppfattar det som att du dels undrar om åklagaren gjort rätt i att åtala din bror, dels vad som krävs för att bli dömd för brottet grov misshandel respektive kvinnofridskränkning, samt vilken typ av påföljd som kan bli aktuell i ett sådant fall.

Frågan om åtalet
En åklagare har en skyldighet att åtala när bevisningen är av sådan styrka att han eller hon bedömer att bevisningen sannolikt är tillräcklig för fällande dom. Om en åklagare felaktigt åtalat en person, kan detta innebära att åklagaren blir ansvarig för s.k. obefogat åtal i enlighet med BrB 15:5 st. 3. Detta är alltså inte detsamma som att åklagaren gjort bedömningen att åtal ska väckas mot den misstänkte, men att rätten sedan väljer att fria från brott. Avgörande är alltså hur stark bevisningen mot den åtalade är för att styrka att brott begåtts.

Angående brottet grov misshandel
Eftersom det är fråga om straffrätt och ett specifikt brott, är det brottsbalken (BrB) som jag kommer beröra.

För att bli dömd för grovs misshandel, krävs dels att misshandel enligt BrB 3:5 är uppfyllt, dels att brottet är att anse som grovt enligt 3:6.

För att misshandel ska anses föreligga enligt BrB 3:5, krävs att någon tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd. Det krävs alltså inte nödvändigtvis att det är skada som åsamkats, utan det räcker att exempelvis smärta tillfogats annan för att misshandel ska föreligga.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det i enlighet med BrB 3:5 särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet

Angående brottet grov kvinnofridskränkning
Brottsbestämmelsen om grov kvinnofridskränkning framgår av BrB 4:4 a st. 2. Brottet är tänkt att träffa situation där det skett upprepade kränkningar inom en sammanhängande tid i en relation där parterna, som du beskrivit, levt under äktenskapsliknande förhållanden. Som jag förstår din fråga är det framförallt kravet på äktenskapsliknande förhållande som du anser skulle kunna brista i din brors fall. Därför är det endast detta rekvisit som jag nedan kommer redogöra för.

Detta rekvisitet innebär som utgångspunkt ett krav på att de aktuella personerna är eller ha varit sammanboende alternativt gifta med varandra. Det bör dock understrykas att domstolen i praxis när detta rekvisit brustit, istället ansetts st. 1 tillämpligt, dvs grov fridskränkning (se t.ex. NJA 2004 s. 97) Detta stycke förutsätter endast att parterna är att betrakta som närstående, vilken kan vara uppfyllt när parterna inte är sammanboende om det finns andra omständigheter som talar för att dem är att betrakta som närstående. Påföljden för dessa brott är densamma, d.v.s. mellan 9 mån-6 års fängelse.

Sammanfattningsvis kan din bror troligtvis anses åtminstone närstående ifall han och kvinnan levt ihop "till och från", givetvis beror detta dock på hur länge och även övriga omständigheter. Enligt vad du beskriver kan det därför vara fråga om fridsbrott snarare än grov kvinnfridsbrott, vilket alltså innebär att det är ett annat stycke i bestämmelsen som blir tillämpligt, men påföljden är densamma.

Frågan om påföljd
Vilken påföljd som skulle kunna bli aktuell om din bror blir dömd beroende av omständigheter i det enskilda fallet. Straffskalan är givetvis en utgångspunkt, men i och med att denna är mycket vid för dessa brott, är omständigheterna avgörande för vilken påföljd som blir aktuell. Förmildrande omständigheter (anges i BrB 29:3) kan t.ex. vara att brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende eller om gärningen föranletts av stark mänsklig medkänsla känsla. Försvårande omständigheter anges i BrB 29:2, och kan exempelvis vara ifall den tilltalade genom gärningen uppvisat stor hänsynslöshet, utnyttjat särskild någons särskilt skyddslösa ställning eller om brottet varit ägnat att skada tryggheten eller tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående. Dessutom ska inom ramen för påföljdsvalet även beaktas om den tilltalade gjort sig skyldig till brott tidigare, vilket isåfall verkar i straffskärpande riktning. Att din bror är tidigare ostraffad talar med andra ord för hans fördel.

Hoppas detta var svar på dina frågor. Om inte får du gärna återkomma med fler omständigheter och frågor.

Med vänlig hälsning,

Sofia Ander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1096)
2021-01-26 Hemfridsbrott eller olaga intrång
2021-01-26 Brottsligt att smygfilma under sex?
2021-01-24 Gränsdragning för ofredande
2021-01-24 Jag har blivit anmäld för grov kvinnofridskränkning - vad händer nu?

Alla besvarade frågor (88504)