Grindar på servitut

2019-01-25 i Servitut
FRÅGA
Hej, äger en fastighet 3,5 km från Värnamo. Denna byggdes 1976 och i samband med detta upprättades ett härskande servitut på en väg som är ca 80 m, bredd 6 m servitut. Förra året satte vi upp grindar och staket på servitutet nära vår tomtgräns. Servitutet är 6x6 m innanför grindarna. Anledning är att det ibland kommer upp bilar nattetid. Markägaren har dock synpunkter på grindarna. Vi kunde dock inte sätta grindarna vid tomtgränsen då man inte ser dom och risken är att man kör in i dom om man inte vet att dom finns där.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Servitut regleras i jordabalken (JB) och av fastighetsbildningslagen (FBL) i svensk rätt.

Servitut reglerar en nyttjanderätt mellan flera fastigheter och kan tillkomma antingen genom avtal mellan fastighetsägarna eller genom myndighetsbeslut. I ert fall framstår det som att servitutet tillkom genom ett myndighetsbeslut i samband med avstyckning vilket torde innebära att det är ett officialservitut alternativt att det är ett avtalsservitut som skrivits in hos lantmäteriet.

En rättighet genom officialservitut kan endast ändras eller upphävas genom ett nytt myndighets- eller domstolsbeslut, oftast i samband med en lantmäteriförrättning. Ett nytt officialservitut skrivs, i samband med beslutet från myndigheten eller domstolen, in i fastighetsregistret och redovisas då alltid på fastighetsbeviset som går att utfärda på berörd fastighet. Grundläggande bestämmelser för officialservitut återfinns i 7 kap 1 FBL som anger att ett servitut måste vara av väsentlig betydelse för fastighetens ändamålsenliga användning

En huvudregel för servitut är den tjänande fastigheten inte får belastas utöver vad som följer av upplåtelsen, alltså vad som står i servitutet. (14 kap 11 § JB) Det innebär att om fastighetsägaren ser grindarna och staken som en belastning kan de motsätta sig att ni har satt upp dessa på deras fastighet. I mejlet som du skickade mig framgick det att servitutet gav den härskande fastigheten rätt att få utfart på det aktuella området och servitutet sträcker sig inte längre än till vad som uttryckligen är skrivet i handlingen.

Det finns en del praxis angående grindar på servitut, och ibland annat T-11034-13 tvingades en fastighetsägare att ta bort grindar som hen hade uppfört på tjänande fastighetens mark för att grindarna hindrade användning av servitutet, då görs ofta en bedömning av om avgränsningen av vägen är ringa och om den skäligen bör tålas. I rättsfallet nämns att: " Ett servitut har allmänt även till syfte att leda till en ändamålsenlig markanvändning och en mer rationell och effektiv användning av båda fastigheterna, och således inte endast av den härskande fastigheten. Högsta domstolen har även i rättsfallet NJA 1962 s. 704, där ägaren till den tjänande fastigheten satt upp grindar över servitutsvägen, gjort en avvägning mellan vad syftet är med en hindrande åtgärd och vilket men åtgärden innebär för den härskande fastigheten samt möjligheten att nå fastigheten via andra vägar." Det är möjligt att stängning av grindarna nattetid är ringa och skäligen bör tålas av den tjänande fastigheten men jag kan inte lova hur utgången skulle bli vid en tvist.

Hävning och ändring av servitut

Vid avtalsservitut är hävning möjlig om den härskande fastigheten (den som har rätt att ta utfart på annans mark) har överskridit sin rätt eller om någon av fastigheterna har överskridit sina skyldigheter eller om dröjsmål med betalning föreligger (för det fall någon sådan ersättning skall utgå). Vid hävning kan även skadestånd utgå om någon part lidit skada på sin fastighet.

Vid officialservitut ska man först och främst försöka undanröja de olägenheter som är för handen genom en ändring av servitutet och först om inte det går finns det möjlighet att upphäva servitutet via lantmäteriet. Ändring av servitut kan ske genom fastighetsreglering och det kan exempelvis vara en flyttning av servitutet eller en begränsning/utökning av det område där servitutet utövas. För att få ändra ett servitut genom fastighetsreglering måste det kunna visas att servitutet hindrar en ändamålsmässig användning av den tjänande fastigheten.

Rekommendation

Ni kan försöka att ändra servitutet så att rätten att ta utfart sträcks ut till att ha rätt att sätta upp grindar och staket vid vägen, detta kan göras genom en fastighetsreglering hos Lantmäteriet när det gäller officialservitut. Jag rekommenderar inte att ni har stängda grindar på vägen, mot den andra fastighetens vilja eftersom det kan vara i strid med servitutet och eventuellt kan vara grund för att häva servitutet. Om du vill kan pröva frågan i domstol men då är det bra att det finns en risk att du kan få betala rättegångskostnaderna om du förlorar tvisten.

Om du vill anlita en av våra Jurister eller har en följdfråga angående mitt svar, är du välkommen att mejla mig! jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (217)
2019-05-18 Kan kommunen ha en ledningsrätt på min tomt?
2019-04-27 Vad gäller för underhåll av servitut om det inte är avtalat?
2019-04-25 Kan det lösas billigare genom ett avtalsservitut som ger oss samma rätt till tomtsnutten, som en lagfart skulle ge?
2019-04-15 Vad gäller om servitut?

Alla besvarade frågor (69284)