Grind i anslutning till servitutsväg

2016-03-15 i Servitut
FRÅGA
Vi bor i en fastighet och vår granne har ett servitut som ger dem rätten att köra över vår tomt.Nu vill vi sätta upp en grind mot vägen samt en grind mot grannen eftersom vi har en hund som vi vill hindra att kunna springa ut på vägen och även hindra att springa in till grannens tomt.Grindarna kommer inte vara låsta men det kommer förstås bli "jobbigt" för grannen att behöva öppna och stänga två grindar när de ska lämna sin tomt. Har vi rätt att göra detta?
SVAR

Hej och tack för er fråga!

I egenskap av ägare till den tjänande fastigheten, det vill säga den fastighet som upplåter rätt till grannen på den härskande fastigheten att utnyttja vägen genom servitut, så har ni en skyldighet att inte hindra grannen från att kunna använda vägen genom att lägga ut hinder och liknande. Om hinder läggs ut så har ni skyldighet att ta bort dessa och ersätta eventuell skada på grund av den begränsade framkomligheten. Detta framgår av Jordabalk (1970:994) 14:7.

Frågan om uppsatta grindar i anslutning till en servitutsväg har dock behandlats i rättspraxis. Exempelvis rättsfallet i NJA 1962 s. 704 behandlade en situation där ägaren till en härskande fastighet hade rätt att utnyttja en gångväg till vilken denne lämnade fritt tillträde för turister. Eftersom turisterna använde gångvägen i ökande omfattning så medförde det obehag för den tjänande fastighetens ägare, varvid denne försökte freda sig från denna typ av användning genom att uppställa grindar med hänglås över vägen. Domstolen ansåg dock inte att utnyttjandet av servitutet hade förhindrats, primärt mot bakgrund av att den härskande fastighetens ägare hade fått tillgång till nycklar för att öppna grindarna. Att servitutsavtalets ändamål inte omfattade turism och att det inte fanns något annat sätt än att uppställa låsta grindar för att hindra ständig genomströmning av turister tillräknades också betydelse för bedömningen, liksom faktumet att gångvägen inte var den enda vägen till den ängsmark som turisterna önskade besöka. Ett annat exempel är rättsfallet NJA 1974 s. 621 varav en haspad grind utan lås uppställdes på servitutsvägen av den tjänande fastighetens ägare för att motverka obehörig biltrafik. Eftersom hindret endast skapade ringa men för bilisters framkomlighet, och intresset av att motverka obehörig biltrafik ansågs berättigat, så godtogs grinden av domstolen. Sammanfattningsvis så är den viktigaste frågan i sammanhanget om den härskande fastighetens ägare fortfarande har möjlighet att använda sig av servitutsvägen utan större problem efter att grinden har ställts upp, vilket också understöds av ett rättsfall av nyare datum från förra året (mål T 11034-13 i Svea Hovrätt).

Eftersom era tilltänkta grindar inte kommer att vara låsta, utan fullt möjliga att öppna och stänga för grannen med någon form av hasp så som jag förstår det, så förhindrar de inte utnyttjandet av servitutet och är därmed godtagbara mot bakgrund av nyss nämnda rättspraxis. Därmed kan han inte yrka med framgång på att ni ska ta bort dem. Eftersom ni ställer upp grindarna i syfte att hindra er hund från att springa ut på vägen eller in på grannens tomt så får ert intresse av att ställa upp grindarna dessutom anses som berättigat och därmed ytterligare tala för godtagbarheten, mot bakgrund av att ni som hundägare enligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 1 § första stycket har tillsynsansvar för er hund med skyldighet att förebygga skador och avsevärda olägenheter. Med andra ord så finns det inga hinder för att sätta upp sådana grindar.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (262)
2020-09-18 Hur ändrar jag ett servitut som är felmärkt på kartan?
2020-09-12 Hur skriver man ett giltigt avtalsservitut?
2020-08-30 Tjänande fastighetens rättigheter vid servitut?
2020-08-27 Utgör bryggan vi har servitut för fastighetstillbehör till vår fastighet?

Alla besvarade frågor (84692)