Gränsöverskridande beskattning Sverige-Estland

Hej, Jag är Finsk medborgare skriven i sverige sedan 30 år. Jag har inte bot i Sverige senaste 8år Sedan 8 år driver jag Aktie bolaget i Estland. Jag har inte tagit någon lön eller aktie utdelning av företaget p.g.a att det har inte funnits möjligheter för det. Jag har alttid gjord min själv deklaration i Sverige. Nu har jag möjligheten att sälja 45% av min företag. Min fråga är Vart betalar jag skatt av försäljningen och hur mycket. Om jag i framtiden kommer att ta ut aktie utdelning av företaget. Vart bor jag betala skatt och hur mycket.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att avgöra vilket land du skall betala skatt i är det första man måste fråga sig i en sådan här situation huruvida du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i något, eller flera, av länderna.

Estland

Som jag förstår dig är du nu bosatt i Estland (?) och du är i så fall obegränsat skattskyldig i Estland för all inkomst, oavsett varifrån den härrör. I Estland beskattar man kapitalvinst vid försäljningar med 21 %. Däremot beskattar man inte utdelning i mottagarledet.

Sverige

Det kan dock vara så att du även ska betala skatt i Sverige. För att avgöra detta måste man fråga sig om du är om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. Om du är obegränsat skattskyldig i Sverige ska du betala skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett om de kommer från Sverige eller något annat land. Om du däremot endast är begränsat skattskyldig i Sverige är du endast skyldig att betala skatt i Sverige för vissa inkomster som anges i lag.

En person är obegränsat skattskyldig i Sverige om denne är bosatt i Sverige, vistas stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige. I ditt fall är du varken bosatt eller vistas stadigvarande i Sverige. Däremot skulle du fortfarande kunna ha väsentlig anknytning till Sverige.

För att bedöma om någon har väsentlig anknytning till Sverige tar man hänsyn till följande omständigheter: (i) om personen har svenskt medborgarskap, (ii) hur länge personen tidigare varit bosatt i Sverige, (iii) om personen nu är varaktigt bosatt utomlands, (iv) om personen vistas utomlands av hälsoskäl eller studier, (v) om personen har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk, (vi) om personen har familjen kvar i Sverige, (vii) om personen har ett aktivt ekonomiskt engagemang i Sverige (viii) om personen äger fastighet i Sverige och (ix) andra liknande förhållanden.

En helhetsbedömning av dessa faktorer kommer göras för att avgöra om du har väsentlig anknytning till Sverige. Det som talar mot att du skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige är att du inte är svensk medborgare och har bott utomlands under en förhållandevis lång tid. Däremot så är du fortfarande folkbokförd i Sverige, vilket talar för att du fortfarande har en anknytning till Sverige. Mycket avgörs dock beroende på om du har hus eller familj kvar i Sverige. Eftersom jag inte har tillgång till dessa uppgifter kan jag inte ge dig ett säkert svar på om du är begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige.

Även om du anses vara endast begränsat skattskylig i Sverige finns det dock en möjlighet att du måste betala skatt i Sverige för försäljningen av aktierna enligt den s.k. 10-årsregeln. 10-årsregeln säger att även den som flyttat från Sverige måste betala skatt på aktieförsäljningar som sker inom 10 år efter flytten. Detta gäller både aktier i svenska och utländska bolag. Beskattningen av aktier i utländska bolag är dock begränsad till aktier som förvärvades innan den skattemässiga flytten till utlandet.

10-årsregeln ger alltså Sverige rätt att beskatta ditt fall om ditt aktiebolag är svenskt. Om ditt aktiebolag är utländskt är 10-årsregeln tillämplig om aktierna förvärvades innan du skattemässigt flyttade från Sverige.

Vad gäller utdelningen kan sägas att, även om du är begränsat skattskyldig, så är du skyldig att betala skatt i Sverige enligt kupongskattelagen om det är fråga om ett svenskt AB. Om det är ett utländskt AB föreligger ingen sådan skyldighet.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att:

(i) Om du är obegränsat skattskyldig i Sverige så är du skyldig att betala skatt i Sverige för både försäljning och utdelning.

(ii) Om du är begränsat skattskyldig i Sverige är du eventuellt skyldig att betala skatt i Sverige på försäljningen enligt 10-årsregeln och utdelningen enligt kupongskattelagen. Om det är fråga om aktier i estniskt bolag som förvärvades efter att du skattemässigt flyttade från Sverige föreligger dock sannolikt ingen svensk beskattningsrätt, varken för försäljningen eller framtida utdelning.

Den svenska skattesatsen på kapitalvinst vid försäljning och utdelning är 30 %.

Om du ska betala skatt i båda länderna

Om situationen är sådan att både Sverige och Estland har rätt att beskatta din inkomst finns det dock ett skatteavtal mellan Estland och Sverige som ska se till att full skatt inte betalas i båda länderna. Om både Sverige och Estland t.ex. kan beskatta din försäljning av bolaget kommer du få räkna av den skatt du betalat i Sverige innan du betalar skatt i Estland. Alltså: om båda länderna t.ex. har rätt att beskatta försäljningen av bolaget kommer du först betala 30 % i Sverige och sedan ingen skatt alls i Estland eftersom den svenska skatten dras av på din estniska skatt (som skulle varit 21 %).

Finland?

För att säkert kunna svara på din fråga skulle jag dock behöva mer information om var du och ev. familj faktiskt är bosatt, om bolagets nationalitet, om du har kvar en bostad i Sverige etc. 

Om du t.ex. är bosatt i Finland så får man istället tillämpa skatteavtalet mellan Finland och Estland etc. 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000