FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 13/03/2022

Gränsdragningen mellan uppdragstagare och arbetstagare - Vad gäller?

Hej! Är inhyrd på ett företag sen 15 mån tillbaka har endast detta företag som kund har ju inte behövt fler. Har ett AB sedan 10 år tillbaka o har hyrt ut mina kunskaper. Nu börjar facket tycka att det är en dold anställning då jag bara har dom som kund. Har aldrig varit anställd på företaget men inhyrd ca 9 mån 2018- 2019 därefter lite olika kunder till hösten 2020. Hur gör jag? Kan det verkligen vara så? Är väl inte att värna om små företagarna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Det måste inledningsvis framhållas att det inte finns något klart (givet) svar på din huvudsakliga fråga.

Gränsdragningen mellan rättsfigurerna uppdragstagare och arbetstagare är inte reglerad i lag. Att försöka utröna vad som kan tänkas gälla brukar ske efter en sammanvägd bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Praxis från Arbetsdomstolen (AD) bör användas som vägledning och domstolen har under åren utvecklat ett flertal riktlinjer i det här avseendet. Två avgöranden som både är pedagogiska och tämligen lättlästa är AD 2012 nr 24 och AD 2013 nr 32.

Det kan dock redan nu sägas att den sista delen av din ärendebeskrivning inte kan besvaras. Huruvida man bör värna om småföretagare är inte en juridisk fråga utan mer en rättspolitisk sådan. Och att en arbetstagarorganisation, dvs. ett fackförbund, har synpunkter på upplägget tror jag inte kan ses som särskilt uppseendeväckande. Deras främsta uppgift är ju att tillvarata sina medlemmars intressen. Inte ditt som företrädare för ett aktiebolag, vilket du dessutom äger till fullo. Viktigt att notera är också att avtalsparter aldrig ensamma genom val av rubricering kan bestämma hur ett avtal ska definieras. Det som styr den bedömningen är det faktiska rättsförhållandet, dvs. avtalsinnehållet. Annorlunda uttryckt: Bara för att man kallar ett avtal för köpeavtal blir det inte automatiskt ett sådant avtal. När det sedan gäller själva frågan om du ska betraktas som arbetstagare och därmed träffas av reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) och omfattas av eventuella kollektivavtalsbestämmelser kan följande anföras.

Omständigheter som talar för att du inte är att anse som arbetstagare, dvs. anställd, är om det saknas en personlig arbetsskyldighet. Eftersom uppdragsavtalet formellt är träffat mellan beställaren (din uppdragsgivare) och den arbetspresterande parten (ditt aktiebolag) går det möjligen att argumentera för att du, i vart fall hypotetiskt, skulle kunna sätta annan i ditt ställe, alltså helt eller delvis överlåta arbetet på någon annan. Andra faktorer som talar för att det inte bör föreligga ett anställningsförhållande är om arbetsuppgifterna är någorlunda bestämda och/eller avgränsade (med andra ord om det råder en inskränkt arbetsskyldighet) samt om relationen mellan beställaren och den arbetspresterande parten är av tillfällig natur. Så verkar dock inte vara fallet här.

Men hänsyn brukar även tas till om den arbetspresterande parten, bortsett från eventuella avtalade begränsningar, kan ta andra uppdrag, själv bestämmer över arbetets utförande, arbetstider och arbetsplats. Om det förhåller sig på det viset torde det inte vara fråga om någon anställning. Detsamma gäller om den arbetspresterande parten själv står för utgifterna kopplade till arbetets utförande, använder egna maskiner, arbetsredskap, råvaror och annat material (såsom dator, mobiltelefon och annat dylikt). Om den arbetspresterande parten är jämställd med andra företagare i ekonomiskt hänseende inom den aktuella verksamhetsgrenen och har den arbetspresterande parten fått en egen firma registrerad är detta ytterligare omständigheter som vittnar om det kan röra sig om ett uppdragsavtal och inte en anställning.

Samtidigt är motparten (beställaren) ditt bolags enda kund, du är såvitt jag förstår inte bara ensam aktieägare i bolaget utan likaså bolagets enda medarbetare. Du är möjligen också arbetsledd, dvs. under annans ledning och kontroll och eventuellt i praktiken personligt arbetsskyldig. Därutöver verkar det handla om ett varaktigt upplägg, vilket är en relativt stark indikation på att rättsförhållandet ska klassificeras som en anställning. Men utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det svårt att göra en adekvat bedömning, vilket du säkert förstår.

Notis: AD är en specialdomstol och slutinstans (och i förekommande fall även den enda instansen) i arbetsrättsliga tvister och domstolen styr därför rättspraxis på det här området. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och därmed jämförliga frågor.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”