Granne spelar hög musik

2020-04-19 i Fastighet
FRÅGA
Hej.Jag undrar vad jag kan göra åt min granne som spelar oförskämt hög musik i sitt garage/ hus. Mitt golv vibrerar av musiken och det går inte att vara ute på grund av detta. Har försökt säga till men han brydde sig inte ens om att öppna även om han såg att jag var på väg. Eftersom jag är rädd för honom har jag gett upp. Håller på att bli galen. Finns det något jag kan göra eller kan han göra vad som helst eftersom det är i hans garage/ hus? Funderar till och med på att flytta.Jag bor ett radhus som är hyresrätt och han bor i villa.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För hyres – och bostadsrätter finns det lagstiftning som ger en möjlighet för hyresvärden eller bostadsrättsföreningen att avhysa den som stör sina grannar upprepade gånger vilket gör att personen tvingas flytta. Möjligheterna för att åtgärda oljud i villaområden är däremot mer begränsade. I villaområden är toleranströskeln ganska hög, vilket innebär att man måste stå ut med störande ljud mer än i hyres- och bostadsrättsområden. Eftersom din granne bor i en villa, är det mest troligt att det är reglerna kring villaområden som kommer tillämpas.

Regler som kan tillämpas

I miljöbalken (MB) finns det mer specifika regler vad gäller vissa störningar från grannfastigheter. Kravet är att störningen är något som "inte skäligen bör tålas". Med detta menas att en objektiv bedömning behöver göras. Alltså räcker det inte att du personligen upplever ljudet som störande, utan det måste exempelvis handla om att oljudet är konstant, överskrider en viss ljudnivå, är ständigt återkommande och dylikt. Detta fastställs till exempel med bullermätningar. Sådana bullermätningar är något som miljöförvaltningen i din kommun kan göra. De störningar som brukar avses är buller från maskiner, fläktar och liknande och miljöförvaltningen brukar vanligtvis inte handlägga andra typer av störningar mellan grannar, men det är ändå värt att försöka.

Om miljöförvaltningen väljer att inte undersöka bullret kan det vara möjligt att väcka talan i allmän domstol med stöd av 3 kap. 1 § jordabalken. I bestämmelsen finns ett allmänt uttalande om att den som nyttjar fast egendom (såsom en villa) ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Exakt vad som menas med bestämmelsen är inte helt tydligt, just eftersom den är så allmänt hållen. Vad gäller skälig hänsyn måste det göras en avvägning av grannens intresse att kunna få spela musik på sin fastighet och ditt intresse att inte bli störd. Som tidigare nämnt måste man tåla vissa alldagliga störningar som är vanliga i omgivningen, men mer allvarliga störningar som inte borde finnas borde därför inte tålas. Eftersom det i lagtext inte framgår vad skälig hänsyn till omgivningen faktiskt innebär, kommer domstolens bedömning spela väldigt stor roll. Det är därför svårt att förutse hur stor chans till framgång du skulle ha med en sådan talan.

Brottsligt om grannen medvetet stör

Det kan även vara brottsligt att spela hög musik i ett villaområde, om grannen medvetet stör sina närboende. Det är då fråga om brottet ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). Om grannen fortsätter spela hög musik även efter att ha blivit tillsagd, kan det räknas som ofredande. Det krävs dock en viss grad av hänsynslöshet och klandervärdhet för att det ska vara brottsligt. Exempelvis kan musik på hög volym under stora delar av dagen, men särskilt nattetid, vara så pass hänsynslöst att det anses vara ett brott. Då är det möjligt att göra en polisanmälan.

Sammanfattning

Min rekommendation i ditt fall är att göra ett sista försök att resonera med grannen, men om du inte vill eller vågar göra det, vänd dig till miljöförvaltningen i din kommun och begär bullermätning eller dylikt av det störande ljudet. Om detta då inte skulle fungera, kan du gå vidare till domstol och väcka talan enligt jordabalken. Om omständigheterna uppfylls, kan det även röra sig om brottet ofredande så att en polisanmälan ska göras. Att väcka talan i domstol kan dock vara väldigt kostsamt och svårt att nå framgång i, så jag skulle rekommendera att du i första hand vidtar de andra åtgärderna.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Kamile Rumsaite
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (556)
2021-03-31 Gåvobrev fastighet
2021-03-31 Ansvar för grenar som tränger in på grannfastighet
2021-03-31 Vad är distinktionen mellan 18 kap och 16 kap JB?
2021-03-29 Är det möjligt att säga upp benefik nyttjanderätt eller servitut?

Alla besvarade frågor (91307)