FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB03/02/2020

Gradindelningen i misshandelsbrottet - ringa eller normalgraden?

Hej! De är så att jag fått ett knytnävsslag i ansiktet av en person helt oprovocerat. Personen stog och pratade med mina bekanta så jag gick fram och sträckte fram handen för att hälsa, när han då vägrade hälsa och istället tittade argt på mig så skrattade jag förvånat till och frågade om något var fel, då fick jag ett knytnävsslag rakt i ansiktet som sprack min läpp och fick mig att blöda kraftigt och som reflex så slår jag tillbaka med öppen hand. Efter detta så ringde jag polisen som kom och tog kort på skadan och gjorde en anmälan om misshandel. De jag undrar är vad som kan bli konsekvenserna för detta, eftersom att han slog mig med knuten näve så antar jag att de kan räknas som misshandel av normalgraden istället för ringa misshandel, men min läpp behövde inte sys. De finns även minst 3 vittnen som kunde bekräfta händelseförloppet

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort om förutsättningarna för att någon ska kunna dömas för misshandel:

Eftersom din fråga rör gradindelningen av misshandel kommer 3 kap. 5 § brottsbalken att vara aktuell. Av paragrafen framgår det att gärningsmannen begått en misshandel om han tillfogat en annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd. Gärningsmannen i din situation tillfogade dig alltså kroppsskada (och även smärta skulle man kunna anta) genom ett knytnävsslag, eftersom din läpp skadades.

För att gärningsmannen ska dömas för brottet krävs också att han begått brottet med uppsåt, dvs. att han t.ex. var medveten om att han slog dig och hade avsikt att skada dig eller avsikt att du skulle känna smärta av knytnävsslaget. Att händelseförloppet kan bekräftas av din utsaga, vittnen och kort på skadan är bra underlag för att kunna bevisa att ett brott har begåtts.

Omständigheter som påverkar gradindelningen av brottet:

Vad som utgör ringa misshandel eller misshandel av normalgraden framgår inte av lagtexten. Istället är den skada eller smärta misshandeln lett till utgångspunkten för bedömningen, vilket framgår av rättsfallet NJA 2017 s. 1129. Samtliga omständigheter ska dock beaktas i bedömningen där ett exempel på en annan omständighet skulle kunna vara att det är ett barn som blivit misshandlad eller att misshandeln varit oprovocerad.

Misshandeln brukar ses som ringa ifall smärtan och eventuella skador endast varit av övergående natur. Däremot finns två äldre rättsfall där målsäganden fick knytnävsslag mot munnen där det ansågs att misshandeln var av normalgraden.

I det första rättsfallet (NJA 1967 s. 237) ansåg Högsta domstolen att knytnävsslag mot munnen var av normalgraden pga. den skada som uppstod, vilket var ett sår på insidan av underläppen som behövdes sys ihop med tre stygn, samt att målsäganden bara kunde äta flytande föda under fem dagar efter misshandeln.

I det andra rättsfallet (RH 1980:5) dömde hovrätten att misshandeln var av normalgraden för att gärningsmannen på allmän plats hade tillfogat målsäganden två slag i ansiktet med baksidan av ena handen. Den skada som uppstod var en skada på underläppen som läkt först efter en-två veckor.

Gradindelningen i ditt fall:

I ditt fall rörde det sig om ett knytnävsslag och det som kommer att påverka gradindelningen är vilken sorts skada och smärta du upplevt av misshandeln, samt omständigheten att misshandeln var oprovocerad. Trots att du inte behövde sy kanske du ändå upplevde smärta under en längre tid, fick ett sår i munnen eller kanske upplevde svårigheter att äta.

Den omständigheten att du inte behövde sy behöver alltså inte innebära att misshandeln ska ses som ringa, utan det som är avgörande är hur skadan och smärtan har kommit till uttryck i efterhand. De omständigheterna vet jag inget om, men skulle det t.ex. vara fallet att du inte kände någon särskild smärta efter misshandeln skulle det kunna tala för ett ringa brott, medan sår eller känsla smärta några dagar kan tala för brott av normalgraden.

Hoppas att detta gav dig vägledning!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco EdlundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?