God mans förvaltning av samägd egendom

2015-03-18 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej, vilka befogenheter; behörigheter får den gode mannen i 3§ samäganderätt (1904:48) som icke omnämns i lagen?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vilka befogenheter och behörigheter som tillkommer god man enligt Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt 3 § framgår bl.a. av Lag om samäganderätt 14 §. Där framgår att god man är underkastad de allmänna bestämmelserna om syssloman i Handelsbalk (1736:0123 2) kapitel 18. God man har dock behörighet att hyra ut den egendom för vilken han är tillsatt att förvalta, men inte för längre tid än vad förordnandet avser (Lag om samäganderätt 4 § första stycket).

Som utgångspunkt ska god man vidta åtgärder inom ramen för vad som kan anses som förvaltning eller nyttjande. I rättspraxis anses sådana åtgärder innefatta bl.a. rättshandlingar som syftar till reparation, bevarande och ändring av nyttjandet till ett ekonomiskt bättre sådant. Utanför vad som anses som förvaltning är inte god man behörig att förfoga över egendomen, om han inte har särskilt uppdrag eller samtliga delägare har givit sitt samtycke därtill.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (528)
2020-08-03 kan man tvångsförsälja samägt gods genom mäklare istället för på offentlig auktion trots mot en delägares vilja?
2020-08-03 Samäganderättsavtal för fordon
2020-07-30 Vad gäller om samäganderättslagen har avtalats bort?
2020-07-30 Hur kan en samägare få till en försäljning av hund?

Alla besvarade frågor (82616)