Giltighet av handling undertecknad vid olycksplats?

Är uppgifter som noteras på försäkringsbolagens blankett för skadeanmälan och som undertecknas av inblandade parter på en trafikolycksplats, att anse som juridiskt bindande. Frågan gäller inte lämnade personuppgifter utan t.ex. beskrivning av händelseförlopp, upprättad skiss samt uppgifter vilka. kan markeras med kryss (stod stilla ,backade m.fl.). Uppgifter som ibland, med tanke på situationen (stress, chock m.m.), kan ha lämnats/undertecknats och sedan upptäckts vara felaktiga, eller fått en annan innebörd mot vad som varit tänkt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett flertal försäkringsbolag rekommenderar på sina hemsidor att man fyller i blanketten för skadeanmälan direkt på olycksplatsen, med händelsen färskt i minnet.

En sådan blankett torde alltså som huvudregel vara juridiskt bindande. I NJA 1985 s 373 bedömde HD giltigheten av en handling som på en olycksplats undertecknats av föraren till den ena bilen, enligt vilken han påtog sig hela ansvaret för krockskada åsamkad den andra bilen. Olyckan hade enbart lett till sakskador på bilarna och inga personskador. HD ansåg att personen som undertecknat handlingen visserligen befann sig under press, men att inget i utredningen tydde på att han var så pass chockad att han inte kunde klart bedöma situationen. Det ansågs därmed inte strida mot tro och heder att tillmäta handlingen juridisk giltighet, jfr. avtalslagen 33 §.

Om olyckan i ditt fall har lett till någon form av personskada och personen i fråga därmed var så pass chockad att hen inte klart kunde bedöma situationen så finns det alltså en liten möjlighet att en tillämpning av blanketten skulle anses strida mot tro och heder. Jag kan dock inte uttala mig om vilka framgångar du skulle ha med ett sådant yrkande i detta enskilda fall.

HD:s avgörande hittar du här: https://lagen.nu/dom/nja/1986s748
Avtalslagen hittar du https://lagen.nu/1915:218

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Vänliga hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”