Gåvobrev och eftergift - Vad gäller?

2021-05-20 i Gåva
FRÅGA
Min son har av mig lånat 600.000 kr och revers finns. Han har gjort slut på pengarna och klarar inte att betala räntor och amorteringar. Jag överväger därför att att ge honom pengarna som gåva som förskott på arvet. Jag har också en dotter och överväger att ge även henne 600.000 kr som förskott på arvet. Kan dessa gåvor skrivas in i testamentet eller bifogas till detta som gåvobrev? Skall hänvisning till gåvobreven i så fall finnas i testamentet? Makulerar vi sonens revers så att inte återbetalningskraven i denna ställer till problem? Tacksam för svar på dessa frågor.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är ärvdabalken (ÄB) och lagen om skuldebrev (skuldebrevslagen, SkbrL). Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.

I 6 kap. 1 § 1 st. ÄB sägs att vad arvlåtaren (du) i livstiden har gett en bröstarvinge (ett barn) ska avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Är mottagaren en annan arvinge ska avräkning endast ske om detta har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs. Gåvor från föräldrar till barn presumeras (antas) således utgöra förskott på arv varför inget särskilt behöver anges i det här avseendet. Men det är naturligtvis ändå fördelaktigt om det förtydligas i de handlingar som upprättas och förslagsvis gör du en notering om detta i båda gåvobreven samt i ditt testamente. Min uppfattning är i vart fall att ovanstående tydligt bör framgå av testamentet eftersom gåvobreven ska överlämnas till dina barn och därmed potentiellt kan hamna på villovägar. Det finns förvisso ingenting som hindrar dig från att behålla kopior av gåvobreven och, precis du själv är inne på, bifoga dessa till testamentet i vilket det sedan görs hänvisningar till de förstnämnda handlingarna. Huruvida din son har hunnit göra några avbetalningar går inte riktigt att utläsa av din ärendebeskrivning, men om så är fallet behöver du fundera på hur du ska hantera eventuella gjorda amorteringar eftersom den verkligen eftergiften i så fall inte kommer att motsvara det ursprungliga kapitalbeloppet om 600 000 kr.

När det sedan gäller reversen kan följande anföras. Reversen är i juridisk-teknisk mening ett skuldebrev och i det här fallet torde det handla om ett enkelt skuldebrev enligt 26 § SkbrL, det vill säga ett skuldebrev ställt till en viss person. Den här typen av skuldebrev reglerar fordringar som inte är avsedda att överlåtas och fungerar egentligen endast som bevis på en skulds existens. Skuldebrevet har alltså inget värde i sig likt ett löpande skuldebrev, jfr 11 § SkbrL. Men när skulden är reglerad bör gäldenären (den skuldsatte) ändå kräva att få tillbaka skuldebrevet och därefter förstöra det. Av förklarliga skäl gäller detsamma om en fordran efterskänks. Det korta svaret på din sista fråga lyder därför att reversen bör makuleras för att undvika missförstånd och/eller andra meningsskiljaktigheter efter ditt frånfälle.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på fredag den 21/5 kl 18.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (761)
2021-11-30 Om gåvobrevet kan leda till invändningar
2021-11-30 Kan villkor i gåva göras gällande mot gåvotagares arvingar?
2021-11-28 Kan uppdragstagare vägra ge ut pengar trots uppdragsgivares instruktion?
2021-11-27 Kan jag ge del av fastighet till min partner?

Alla besvarade frågor (97711)