Gåvobrev lös egendom och fullbordande av gåva.

2016-02-09 i Gåva
FRÅGA
Jag Anna-Lena Kruse har erhållit som gåva min svärson och min dotters bostadsrätt som gåva.Min svärson och min dotter bebor bostadsrätten sedan 1995. Min dotter äger 10% av bostadsrätten.Jag tog ett lån åt min dotter och svärson 1995 men lägenheten fick inte registreras då på mig. Den registrerades på dem. Jag har betalat av på lånet varje månad från 1995 fram till september 2012 då min dotter började betala. Vid detta tillfälle bestämde vi att jag är den rättmätige ägaren till bostaden. I maj 1996 stod min dotter och svärson inför en avhysning från lägenheten .Kronofogden skulle ha visning av lägenheten när vi fick veta det och kunde med stora svårigheter stoppa avhysningen. De var skyldiga för 14 månaders hyra. Jag lånade 70.000 kronor plus ränta för att kunna låta dem bo kvar. De hade då en 9 månaders bäbis och en tvååring. Lägenheten var inte värd mer då än när de flyttade in.Ett antal gånger har de stått inför avhysning nu senast i april 2011 då de hade en skuld till SR på 40.000 kronor. Jag har nu fått ett gåvobrev avseende bostaden beroende på att bostaden måste säkras för barnen och min dotter.Jag har inte råd att betala deras skulder eftersom jag blev änka 2014-06-05. Då var min svärson skyldig min man 14.000 kronor som uppstått under 2014. Skulden är obetald.Jag har haft kontakt med en jurist som hjälpt mig att göra ett enkelt gåvobrev mellan mig och min dotter och svärson. De har en skuld till mig på 600.000 kronor. Ska jag registrera gåvan hos Skatteverket
SVAR

Hej Anna-Lena!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör formkraven för gåvobrev till lös egendom, registrering av gåvobrev och möjligen risken för utmätning genom kronofogden om jag tolkar din fråga rätt. Jag tolkar ditt brev som att du ska få bostaden till 100% och att din dotter år 1995 ägde 10% av bostadsrätten.

Allmän redogörelse

Bostadsrätten ses i lagen som lös egendom och för dessa gäller Lagen angående vissa utfästelse om gåva (Gåvolagen). I Gåvolagen anses bostadsrätter falla under begreppet "andra fordringar". Gåvor av "andra fordringar" anses fullbordade i och med att gäldenären underrättats om överlåtelsen.

Endast gåvobrev mellan makar eller mellan sambor behöver registreras hos skatteverket.

Ett gåvobrev som avser bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknas av både givare och gåvotagare samt innehålla uppgift om lägenheten enligt Bostadsrättslagen 6 kap 4 §.

Om formkraven inte är uppfyllda är gåvan ogiltig. Vid gåva av bostadsrätt ska dessutom bostadsrättsföreningen underrättas ska underrättas om gåvan för att den ska anses vara fullbordad (se NJA 1993 s. 560). Observera att en underrättelse kan ske genom att medlemskap söks och bostadsrättsföreningen även måste godkänna medlemskapet. Enligt Bostadsrättslagen 6 kap 5§ blir nämligen överlåtelsen av bostadsrätten ogiltig om inte den nya ägaren godkänns som medlem i föreningen.

Det är vanligt bland bostadsrättföreningar att en av grundförutsättningarna för medlemskap är att man ska bo i lägenheten. Detta beror på vad som står i bostadsrättsföreningens stadgar. Ska man inte bo i lägenheten kan man bli nekad medlemskap och detta kan leda till att överlåtelsen av gåvan blir ogiltig.

Det kan också finnas anledning att skriva in villkor i gåvobrevet t ex att egendomen ska vara enskild egendom för mottagaren. Om personen som ger gåvan är gift, registrerad partner eller sambo måste som huvudregel den andre maken, registrerade partnern eller sambon ge sitt skriftliga samtycke till gåvan.

En annan aspekt jag vill uppmärksamma dig på är att Kronofogden i vissa fall kan begära återvinning av gåvor enligt konkurslagen 4 kap 6 §. Fordringsägarna kan begära en privatperson (din dotter) i konkurs. Om din dotter begärs i personlig konkurs, har fordringsägarna möjlighet att ansöka om att gåvan skall återvinnas, alltså återgå.

Gåvor som har gjorts mindre än sex månader innan begäran om konkurs ska alltid gå tillbaka och en gåva som gjorts inom tre år före konkursen skall återvinnas om den riktar sig till en närstående. Du räknas som en närstående i lagens mening.

Om gåvan på något sätt kan ses som en betalning för skulder eller liknande så finns det även en risk att den klassas som blandat fång och det öppnar då upp för eventuell taxering mot dig. Beskattningen vid gåva av bostadsrätt regleras i inkomstskattelagen (IL).

Tillämpning

För att gåvobrevet ska bli giltigt ska du ansöka om medlemskap hos din dotters bostadsrättsförening enligt Bostadsrättslagen 6 kap 5 § och praxis, NJA 1993 s. 560.

Sammanfattning och förslag till handling.

Skatteverket registrerar gåvor mellan makar. Andra gåvobrev ska du inte skicka in. De behöver du nämligen inte registrera för att de ska bli giltiga. Det du däremot ska göra är att ansöka om medlemskap hos dotterns bostadsrättsförening som även måste godkänna medlemskapet. Efter att medlemskapet har godkänts har gåvan gått över till dig.

Gåvan får inte vara en betalning för något för då kan beskattning aktualiseras. Under förutsättning att transaktionen är att räkna som en gåva och du inte betalar något för bostadsrätten så är överlåtelsen skattefri.

Er lösning på din dotters familjs ekonomiska problem framstår inte som helt riskfri, ni bör kanske överväga att söka ett boende med lägre omkostnader till din dotter och hennes familj.

Gällande dotterns och svärsonens skulder till dig så hoppas jag att ni har upprättat skuldebrev när dessa lån gavs. Vi har annars mallar för skuldebrev på vår hemsida till ett fast pris.

Jag hoppas att detta besvarar din fråga!

Ifall du behöver mer hjälp med frågor kring gåvobrev angående bostadsrätten så är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Vi har även avtalsmallar på vår hemsida till fast pris.

Lycka till!

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (671)
2020-11-22 Kan en dement godkänna ett gåvobrev?
2020-11-15 Får min kompis ta tillbaka en gåva?
2020-11-03 Preskriptionstid för klander av gåvobrev?
2020-11-02 Kan make ge egendom i gåva till särkullbarn utan makans samtycke?

Alla besvarade frågor (86559)