FrågaAVTALSRÄTTGåva23/10/2017

Gåva och dold samäganderätt

- En man i sitt andra äktenskap köpte en fastighet och bildade ett bolag 1994, som båda skrevs på hustrun utan att gåvobrev utfärdades. Gåvorna ansågs då enligt lag som ofullbordade.

- Lite senare, 1 jan 1995 avskaffades gåvoskatten.

- Mannen avled i år och båda gåvorna står fortfarande i hustruns namn.

- Särkullbarnen försöker nu göra anspråk på dold äganderätt i båda gåvorna.

Frågan är om inte gåvorna automatiskt blev lagliga 1 jan 1995, eftersom det inte finns någon påkallad handling att efter detta datum exekvera för att legalisera gåvorna?

När det gäller fastigheten, lägger inte också JB 4:4 hinder i vägen, som stadgar att äganderätten i fast egendom inte får hållas svävande i mer än 2 år?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer börja med att gå igenom gällande rätt, applicera det på ditt fall och avsluta med en rekommendation.

Vad är en gåva?

För att något ska vara en gåva krävas att:

1.Den ska bygga på frivillighet.

2.Det ska finnas en gåvoavsikt.

3.Det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren.

Dold samäganderätt

För att dold samäganderätt av fastighet ska föreligga framgår av praxis att tre kriterier ska vara uppfyllda:

För det första ska egendom ha köpts i den ene makens eller sambons namn för parets gemensamma bruk. Egendom som förvärvas på annat sätt, till exempel genom arv eller testamente, ger inte den andre maken eller sambon en dold samäganderätt. Egendom som köpts innan relationen uppstått anses inte ha köpts för parets gemensamma bruk.

För det andra ska den dolde ägaren genom ett ekonomiskt bidrag vid köpet möjliggjort eller underlättat det. För en fastighet krävs att ett konkret ekonomiskt bidrag lämnas i samband med köpet. Det räcker inte med att ett ekonomiskt bidrag lämnas i ett senare skede. Kravet på ekonomiskt bidrag är dock uppfyllt om köpet finansieras med ett lån och båda makarna eller samborna betalar de kommande räntorna och amorteringarna. I rättsfallet NJA 1981 s 693 ansåg Högsta domstolen att det ekonomiska rekvisitet även var uppfyllt då makarna fått köpa en fastighet av kvinnans far till ett förmånligt pris, och då kvinnan av sin förvärvsinkomst köpt bohag till det gemensamma hemmet. Enbart hemarbete, som inte ger någon inkomst, kan dock inte självständigt räknas som ekonomiskt bidrag.

För det tredje ska parterna anses ha förutsatt att egendomen ska samägas. När de två första villkoren är uppfyllda antas den gemensamma partsviljan vara att egendomen ägs gemensamt.

En dold äganderätt kan övergå till annan genom köp, byte, arv eller testamente. Det innebär att när en dold ägare avlider ingår den dolda äganderätten i hans eller hennes kvarlåtenskap. Den som förvärvar en dold äganderätt kan göra sin rätt gällande mot den lagfarne ägaren på det sätt som beskrivits ovan. Det vill säga genom en insättandeförklaring eller genom att väcka talan vid domstol.

Övrigt

Vad gäller gåvorna gäller inte lagar retroaktivt. Det betyder att om gåvorna inte blev lagliga från början, enligt då gällande lagstiftning, fanns det ingen gåva efter att gåvoskatten togs bort oavsett. Det krävs dock speciella formkrav för att ge bort en fastighet. Ett gåvobrev ska utfärdas skriftligt för att en fastighet ska godkännas som gåva (4 kap. 1-3 §§ och 29 § jordabalken).

Det finns även andra möjligheter hur makan kan ha förvärvat fastigheten och bolaget. Om de inte har skrivits att fastigheten tillkommit som enskild egendom ska de ingå i giftorättsgodset och delas upp enligt de vanliga reglerna inom arvsrätten. Det kan även vara så att hustrun stod på lagfarten och på bolaget direkt vid upprättandet, vilket gör att de inte definieras som gåvor.

4 kap. 4 § jordabalken är endast tillämplig på ett villkorat köp, dvs. då ett särskilt villkor föreligger för att gåvan eller köpet ska bli giltigt.

Rekommendation

Det verkar vara ett mer komplicerat fall än vad som kan utredas med den givna informationen. För att få svar på alla dina frågor rekommenderar jag att du vänder dig till en jurist som kan ta dela av eventuella handlingar och fler omständigheter.

Om du skulle ha någon kortare uppföljande fråga eller vill att jag vidarebefordrar dina uppgifter till en av Lawlines jurister kan du höra av dig till mig på greta.apelman@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Greta ApelmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning