gåva i form av fastighet

2016-08-23 i Fastighet
FRÅGA
Hej!Jag undrar vem som är juridiskt godkänd att bevittna namnteckning vid undertecknande av gåvobrev.Gåvan gäller fastighet.Gåvomottagare är barn till gåvogivaren.Är barnbarn över 18 år godkända ?Är bevittnande i efterhand juridiskt hållbart??Tacksam för svar!!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om gåvor regleras i gåvolagen (GåvoL) och vissa specialregler gällande gåvor i form av fastigheter finns i 4 kap. jordabalken (JB).

Av 4 kap. 29 § JB framgår att när en fastighet överlåts genom gåva gäller samma formkrav som vid "vanlig" överlåtelse av fastighet, dessa formkrav hittas i 4 kap. 1-3 §§ JB. För att gåvan ska bli giltig krävs att de formkrav som framgår av 1 § 1 stycket iakttas, av 1 § 3 stycket framgår nämligen att om formkraven inte är uppfyllda är förvärvet inte giltigt. I 1 § 1 stycket står det att handlingen "underskrives av säljaren och köparen", detta innebär att inga vittnen behövs vid förrättandet av avtalet. Vittnen behövs däremot för att få lagfart, detta stadgas i 20 kap. 7 § 1 punkten JB. Svaret på frågan om "bevittnande i efterhand" är därför att detta är okej eftersom att bevittningen inte behöver ske förrän ansökan om lagfart görs. Gåvobrevets giltighet påverkas således inte av om det är bevittnat utan det är bara formkraven (4 kap. 1 § 1 stycket JB) som du behöver tänka på.

Vad jag kan se finns det inga särskilda krav på vilka som får eller inte får vara vittnen vid lagfartsansökan. I lagen (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar stadgas att rättshandlingar inte får bevittnas av någon som är under 15 år eller som lider av en psykisk störning. Det finns med andra ord inte något som tyder på att ditt barnbarn inte skulle kunna bevittna lagfarten. Skulle vittnet ej accepteras kommer din ansökan om lagfart bara att vilande förklaras (se 20 kap. 7 § JB) vilket innebär att själva gåvoöverlåtelsen fortfarande är giltig. Det som händer vid en vilandeförklaring är att du som överlåter fastigheten ges tillfälle att överklaga förvärvet i domstol (alltså om du inte vill att lagfarten ska gå igenom). Om du väljer att inte göra det kommer lagfarten att gå igenom utan att bevittningen är korrekt, detta enligt 20 kap. 8 § JB. Förutsatt att du inte överklagar till domstol spelar det ingen större roll om bevittningen blir korrekt.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda Härle
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (528)
2021-01-18 Är det lagligt att bosätta sig i ett övergivet hus?
2021-01-16 Enskilda vägar och underhåll.
2021-01-14 Vad gäller när grannen vill sätta upp en häck nära tomtgränsen?
2020-12-29 Inomhustemperatur

Alla besvarade frågor (88256)