Gåva av fastighet i strid med äktenskapsbalken

FRÅGA
Hej, har via gåvobrev fått en fastighet av min xfru. Jag kollade upp det hos jurist det var ok enligt honom. Nu visar det sej att min xfrus xman skulle godkänt enligt giftorätten fast cfrun ensam stod för fastigheten så nu får jag inte lagfart fast gåvobrevet gäller tydligen,är förvirrad vilken rätt har jag tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag tolkar din fråga som att din före detta maka skänkte en fastighet till dig och att den fastigheten utgjorde giftorättsgods i hennes dåvarande äktenskap. Din fråga aktualiserar huvudsakligen äktenskapsbalken (ÄktB) och jordabalken (JB).

Utredning

Av 7 kap. 5 § 2 st. ÄktB framgår att en make inte utan den andra makens samtycke får avhända sig en fastighet om fastigheten utgör giftorättsgods. Enligt 7 kap. 9 § ÄktB ska den vars make i strid med bland andra ovan nämnda bestämmelse avhänt sig en fastighet ha möjlighet att ansöka om ogiltigförklaring av rättshandlingen hos domstol. Skulle så ske ska egendomen återgå. En sådan ogiltighetstalan ska väckas inom tre månader från att maken fått reda på att rättshandlingen företagits. Det framgår av 2 st. att sådan talan inte kan väckas om den nye ägaren hunnit få lagfart eller inskrivning beviljad. I sådana fall får den förfördelade maken istället överklaga beslutet om beviljande av lagfart eller inskrivning, något som framgår av prop. 1986/87:1 s. 141. Enligt 20 kap. 1 § JB ska den som med äganderätt förvärvat fast egendom söka lagfart inom viss tid. Enligt 20 kap. 7 § 1 st. 7 p. JB ska ansökan om lagfart förklaras vilande om det framgår att reglerna i 7 kap. 5–8 §§ ÄktB brutits mot vid överlåtelsen.

Inledningsvis kan det vara värt att betona skillnaden på ägande och lagfarenhet: om du fått fastigheten genom ett i och för sig giltigt gåvobrev är du ägare till fastigheten, men inte för den sakens skull lagfaren ägare. Lagfarenhet krävs för att vidta diverse åtgärder med fastigheten och erhålls genom ansökan till Lantmäterimyndigheten. Tillämpat på ditt fall kan vi konstatera att utfallet beror på de närmare omständigheterna i ditt fall. Av din fråga uppfattar jag det inte som att din före detta makas man vars rätt enligt 7 kap. 5 § ÄktB har kränkts har ansökt om ogiltigförklaring enligt 7 kap. 9 § ÄktB. Jag uppfattar det dock som att han har invänt mot din ansökan om lagfart, alternativt att du inte ännu ansökt om lagfart men fått höra att en sådan ansökan skulle avslås på grund av hans anspråk. Det vi kan konstatera i detta fall är att din före detta makas före detta make har tre månader på sig att ansöka om ogiltighetsförklaring avseende gåvobrevet från det datum han fick reda på att gåvan genomförts. Skulle han göra detta kommer gåvan sannolikt att återgå; du kommer med andra ord förlora ägandet av fastigheten. Skulle han inte ansöka om ogiltighetsförklaring inom tre månader har han försuttit sin rätt och då kommer du kunna ansöka om och beviljas lagfart eftersom gåvobrevet då "sitter säkert". Enligt min uppfattning är det inte lönt att ansöka om lagfart förrän tre månader gått eftersom din före detta makas före detta make då kommer kunna invända mot ansökan med stöd av att gåvobrevets giltighet är ifrågasatt. Det skulle med andra ord tvinga honom att ansöka om ogiltigförklaring av gåvan för att kunna stoppa dig från att bli lagfaren ägare.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är tyvärr, förutsatt att jag tolkat omständigheterna korrekt, bara att avvakta och hoppas att din före detta makas före detta make inte är medveten om sin möjlighet att få brevet ogiltigförklarat eller av någon annan anledning väljer att inte göra det. Om han väljer att ansöka om ogiltigförklaring av gåvobrevet med stöd av 7 kap. 5 § ÄktB kommer du enligt min uppfattning dessvärre förlora fastigheten. Om tre månader gått sedan han fick reda på att gåvan skett och han inte väckt talan om ogiltigförklaring kan du ansöka om lagfart och Lantmäterimyndigheten kommer då bevilja din ansökan förutsatt att allt annat är i sin ordning.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll