Gåva av fast egendom - bindande?

2019-10-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag delar en skogsfastighet med mina två syskon. Vi har fått den i gåva av våra föräldrar som enskild egendom och med hembudsskyldighet.Så långt är allt ok men det finns en rad till som säger att prislappen på hembudet skall vara taxeringsvärdet på fastigheten. Detta skrevs för 40 år sedan. Min fundering är ifall denna text är juridiskt bindande? Den dag då jag vill sälja min andel av fastigheten, måste jag då göra det till taxeringsvärdet av fastigheten?Jag skulle vilja att min andel fick värderas av oberoende värderingsmän och att priset i hembudet sätts efter värderingsmännens utlåtande.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om kravet på att fastigheten ska säljas till taxeringsvärdet är bindande genom gåvobrevet eller om det kan åsidosättas på något sätt.

Tillämplig lag
Fast egendom är indelade i fastigheter (1 kap. 1 § Jordabalken). Detta innebär att jag kommer utgå från reglerna i Jordabalken (JB) för att besvara din fråga, i synnerhet det fjärde kapitlet som avhandlar gåva av fastighet.

Formkrav för gåva
Överlåtelse av fastigheter omgärdas av en rad tvingande regler sett till form och tillvägagångssätt. Vad som gäller vid försäljning av fast egendom gäller också i stor utsträckning vid gåva (4 kap. 29 § JB). Detta innebär att jag kommer redogöra för vad som ska vara uppfyllt för att ett försäljningsavtal ska anses bindande (indirekt detsamma som gäller för gåva).

Formkrav för gåvobrev
Avtalet ska vara skriftligt, underskrivet av alla berörda parter, det ska framgå vilken fastighet som avses, samt en viljeförklaring om att den ska överlåtas. Om detta inte finns med i avtalet, eller gåvobrevet i ditt fall, är överlåtelsen ogiltig och därmed inte bindande för parterna (4 kap. 1 § tredje stycket JB). Utifrån vad jag ovan skrev ska dessa punkter även vara uppfyllda vid ett gåvobrev.

Gåvobrev villkorar gåvan
Överlåtelser genom gåva får villkoras av gåvogivaren. Dessa villkor får sedan inte ensidigt ändras av gåvogivaren. Är det däremot så att givaren vill ändra ett villkor i gåvobrevet, som enbart existerar för givarens intresse, så har det visat sig vara godkänt av domstolen (NJA 2000 s. 262).

Svaret på din fråga
Vad jag förstår utifrån din fråga så har villkoret om att försäljningspriset ska uppgå till taxeringsvärdet funnits i gåvobrevet hela tiden. Gåvobrev är bindande och syftar till att skydda gåvogivarens intressen som denne haft då gåvan fullbordades. Detta innebär att såvida någon ändring inte gjorts ensidigt av gåvogivaren utan att denne har rätt till det, så ser jag dessvärre ingen väg att ändra innebörden av gåvobrevet. Istället är det så att gåvotagare, likt gåvogivaren, inte ensidigt kan ändra villkoren i gåvobrevet.

För dig innebär detta att du vid en försäljning kommer vara bunden av ett försäljningsbelopp uppstigande till taxeringsvärdet av fastigheten till de som omfattas av hembudsförbehållet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1915)
2020-02-20 Gåva av fastighet - formkrav
2020-02-13 Ta ner grenar som hänger över från grannens tomt
2020-02-12 Vad ska vi göra när vi inte får tillstånd att använda en enskild väg för att komma fram till våra hus?
2020-01-31 Hyresgästen kvarlämnar egendom

Alla besvarade frågor (77205)