FrågaAVTALSRÄTTGåva24/03/2015

Gåva av bostadsrätt

Hej Mina föräldrar som närmar sig 90 år vill ge mig sin bostadsrätt som en gåva. Det finns inga andra arvingar och vi har på börjat skrivningen av ett inhandlat ett förtryckt Gåvobrev. Det finns tre förtryckta frågor som jag behöver svar på och dessa lyder som följer

Ska eller ska inte gåvan vara förskott på arv?

Avkastningen av gåvan ska eller ska inte tillfalla gåvotagaren?

Ska vara gåvotagarens enskilda egendom, ja/nej?

Jag vill nu veta om svaren spelar någon större roll eftersom jag är ensam arvinge? Skattetekniskt gåva kontra arv finns det någon skillnad?

Lawline svarar

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna kring arv finns i ärvdabalken (ÄB) och reglerna som styr äktenskapliga spörsmål finns i äktenskapsbalken (ÄktB). ÄB hittar du https://lagen.nu/1958:637 och ÄktB hittar du https://lagen.nu/1987:230 . Reglerna kring beskattning av gåva och arv finns i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 . En överlåtelse av bostadsrätt regleras i bostadsrättslagen (BRL). Den hittar du https://lagen.nu/1991:614 .

Inledningsvis vill jag bara upplysa om att det inte är helt självklart hur man skall tolka de påståendena som du önskar ha svar på utan att ha sett dokumentet. Mina råd är baserade på vad du skrivit i frågan. Vidare kommer jag att utgå i från premissen att du som gåvomottagare vill ha den ekonomiskt mest förmånliga gåvan.

Förskott på arv

Om du är den enda arvinge som dina föräldrar har så spelar det inte någon roll om gåvan är att räknas som förskott på arv eller inte. En gåva till bröstarvinge kommer att räknas som ett förskott på arv om inget har angivits i gåvohandlingen eller på annat sätt framkommer ÄB 6:1. Detta skall sedan avräknas från bröstarvingens arv ÄB 6:1. Hade ni varit flera arvingar efter dina föräldrar så skulle – lite förenklat – ditt arv minskas med ett så stort värde som bostadsrätten hade vid gåvotillfället ÄB 6:1 & 6:3.

Även om det i nuläget inte finns några andra arvingar efter dina föräldrar är det mest förmånligt för dig att det anges i gåvohandling att gåvan inte skall räknas som förskott på arv. Detta då ditt arv inte skulle komma att minska om några andra arvingar tillkommer.

Formuläret bör ifyllas med ett nej.

Enskild egendom

Om egendom ges med villkor om att den skall vara enskild kommer detta att påverka en egen eventuell bodelning. Det som ingår, lite förenklat, i bodelningen när ett äktenskap upplöses är varje persons giftorättsgods minskat med dennes skulder ÄktB 10:1 & 11:1 & 2. Egendom som inte räknas som enskild egendom är giftorättsgods ÄktB 7:1. Gåva från annan än den andre maken med villkor om att den skall vara enskild egendom blir gåvomottagarens enskilda egendom ÄktB 7:2 st 1 mom 2. Om bostadsrätten ges till dig som enskild egendom skulle den helt enkelt inte ingå i ditt giftorättsgods vid en eventuell bodelningsprocess (exempelvis om du skiljer dig alternativt när du eller din eventuella make dör).

Rent ekonomiskt är det mer förmånligt att få egendom som enskild, då ens make inte har rätt att ta del av den egendomen vid äktenskapsskillnad. Om du strävar efter det mest förmånliga resultatet rent ekonomiskt bör formuläret ifyllas så att gåvan utgör din enskilda egendom.


Avkastningen från bostadsrätten

Om frågan är till vem som avkastningen av bostadsrätten skall tillfalla så bör formuläret ifyllas så att avkastningen tillfaller dig. Detta för att du skall få ut största möjliga behållning av bostadsrätten. Görs inte detta har du exempelvis inte rätt till hyra om du hyr ut den.

Skulle det vara så att det som frågas efter är om även avkastningen från gåvan skall vara din enskilda egendom bör du även då ifylla formuläret jakande. Detta av samma anledningar som jag beskrivit under rubriken ”Enskild egendom”. Om det i gåvohandlingen inte anges att även avkastningen skall vara enskild blir den giftorättsgods enl ÄktB 7:2 st 2.

Skattekonsekvenser

Skatterättsligt blir resultatet varken mer eller mindre förmånligt beroende på om bostadsrätten ges bort eller om den ärvs. Att ärva eller få en gåva är inte en skattepliktig inkomst IL 8:2. Inte heller för den andra parten är transaktionen skattepliktig IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3. Beskattning sker först när du säljer bostadsrätten.


Summering

För att få bästa möjliga ekonomiska resultat för dig: bör gåvan inte vara ett förskott på arv, gåvan samt dess avkastning bör vara enskild egendom och avkastningen från bostadsrätten bör tillfalla dig. Avslutningsvis råder jag dig till att tänka på att det finns vissa formkrav för att en gåva av en bostadsrätt skall vara giltig jmf BRL 6:4 & 6:5 st 3.

Skulle du behöva ha ytterligare hjälp med gåvobrevet, antingen med att fylla i det eller med ytterligare förklaringar så kan du boka tid med våra samarbetspartners, som är specialiserade på familjerätt, här

Bästa hälsningar

Mattias OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning