Går det att ogiltigförklara ett äktenskap pga. bland annat tvegifte?

Hej

Kan man få äktenskapet ogiltigförklarat när den andra parten har ljugit om sitt namn, ålder och även gift med en annan kvinna från Afrika (han själv är afrikan) det finns inga registreringar om äktenskap från deras hemland eftersom man inte gör det där?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar både regler kring äktenskapets giltighet och eventuellt även bestämmelsen om brottet tvegifte. Det finns inga uttryckliga regler om ogiltigförklaring av äktenskap, varför jag kommer gå igenom den frågan med hjälp av praxis och allmänna avtalsrättsliga principer. Bestämmelsen om tvegifte hittar du i brottsbalken (BrB) 7 kap. 1 §.

Olagligt att gifta sig med mer än en person

Inledningsvis kan frågan om tvegifte behandlas. Det kan exempelvis begås om någon som redan är gift ingår i nytt äktenskap utan att ha skiljt sig från det förra äktenskapet. En förutsättning är emellertid att äktenskapet gäller i Sverige, varvid man får beakta svensk internationell privaträtt. Utgångspunkten enligt dessa regler är att utländska äktenskap är giltiga även i Sverige, om de var giltiga i det land där de ingicks (Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 1 kap. 7 §). Tyvärr har jag ingen möjlighet att avgöra huruvida detta är fallet i din situation eller inte, men om du säger att äktenskapen vanligtvis inte registreras i mannens hemland kan det mycket väl innebära att ett oregistrerat äktenskap ändå är giltigt. Det är varje lands eget regelverk som avgör giltighet av äktenskapet. Hur det än förhåller sig med saken innebär mannens eventuella tvegifte inte att ert äktenskap ogiltigförklaras. Huvudregeln i svensk rätt är att ett giltigt ingånget äktenskap endast kan upplösas genom skilsmässa eller den ena partens bortgång (äktenskapsbalken 1 kap. 5 §).

Ett litet utrymme finns för att förklara ett ingånget äktenskap ogiltigt

Vanliga avtalsrättsliga regler anses inte gälla angående äktenskap och som utgångspunkt kan en vigsel inte ogiltigförklaras genom "svek" eller bristande okunnighet om vissa förutsättningar. I en dom från högsta domstolen har emellertid ett snävt utrymme för att ogiltigförklara äktenskap med hänsyn till omständigheterna vid dess ingående, om det finns skäl att ifrågasätta parternas faktiska äktenskapsvilja (NJA 2010 s 648 p.9). Denna ogiltighetsgrund tar dock sikte direkt på samtycket vid själva vigselceremonin, och ska uttryckligen utgöra ett undantagsfall. I ditt fall var du vid äktenskapets ingående i total okunnighet om den förutsättning som hade fått dig att avstå från att ingå äktenskap och du samtycke antagligen helhjärtat till vigseln. Att han ljugit om ålder och namn talar också för att du antagligen inte lämnat ett samtycke om du haft insikt om de faktiska förhållandena, men det ändrar inte det faktum att du vid vigseltillfället faktiskt samtyckt. I ett sådant fall – när bristande samtycke först i efterhand uppstått – bedömer jag att det inte är möjligt att ogiltigförklara äktenskapet rakt av. Istället krävs antagligen att du genomför en skilsmässa på regelmässigt vis.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”