Går det att göra något åt en gammal dom?

2017-12-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Jag blev dömd för kvinnofridskränkning år 2004 till 10 månader fängelse och betala 50 000 kronor i skadestånd. Jag är oskyldig och jag får fortfarande mardrömmar om detta. Går det att göra något nu efter 17 år från själva händelsen och 14 år efter fängelsestraffet eller får jag leva med det resten av mitt liv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Går det att göra något nu?
Ja, det finns ett förfarande som kallas resning som skulle kunna bli aktuellt, rättegångsbalkens 58 kapitel 2 §. Resning betyder att domstolen tar upp fallet på nytt och prövar det igen. Det är inte säkert att du anses som oskyldig, men det kan bli så. Resning tillämpas restriktivt och det är svårt att få resning. Det blir endast aktuellt med om någon av dessa punkter är uppfyllda:

1. om någon ledamot av rätten, där anställd tjänsteman eller åklagaren med avseende på målet har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande eller tjänsteförseelse eller om något brott som har avseende på målet ligger ombud, ställföreträdare eller försvarare till last, samt brottet eller tjänsteförseelsen kan antas ha inverkat på målets utgång.

2. om någon lagfaren domare eller åklagaren har varit jävig och det inte är uppenbart att jävet har saknat betydelse för målets utgång,

3. om någon skriftlig handling, som åberopats till bevis, har varit falsk eller om ett vittne, en sakkunnig eller en tolk har avgett falsk utsaga samt handlingen eller utsagan kan antas ha inverkat på utgången,

4. om någon omständighet eller något bevis, som inte tidigare har förebringats, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade frikänts eller till att brottet hänförts under en mildare straffbestämmelse än den som tillämpats eller om det, med hänsyn till vad sålunda åberopas och i övrigt förekommer, finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den tilltalade har förövat det brott, för vilket han dömts, eller

5. om den rättstillämpning, som ligger till grund för domen, uppenbart strider mot lag.

Vad ska du göra om du anser att någon punkt är uppfylld?
Det du behöver göra är att kontakta en advokat eller en jurist för att bevilja resning, om du anser att någon punkt är uppfylld. Juristerna på Lawline arbetar inte med straffrätt och därför kan jag hänvisa dig vidare till advokatsamfundet om du behöver ytterligare juridisk hjälp.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Lämna gärna ett omdöme för min fortsatta utveckling.

Alicia Abreu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1208)
2021-11-30 Polisens möjligheter att avlyssna ett telefonsamtal
2021-11-30 Hur gör jag om jag blir åtalad trots avsaknad av brottsliga intentioner?
2021-11-29 Hur länge är en dom kvar i belastningsregistret? Överklaga utan den andres vetskap?
2021-11-28 När får polisen avlyssna samtal?

Alla besvarade frågor (97723)