Gamla bevis och preskription

2016-12-08 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Jag är misstänkt för olaga hot och förföljelse och därmed kallad till rättegång. Rättegången kommer att vara i mitten av januari 2017. Nu undrar jag om vad som gäller angående preskriptionstid osv. Jag har hört att bevis som är mer än två år gamla inte kan tas med under rättegången, stämmer det?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk processrätt råder så kallad fri bevisföring. Det innebär att parterna i en rättegång kan åberopa i princip vad som helst som bevis, utan att riskera att beviset avvisas på formell grund. Det är bara i vissa undantagsfall som rätten får avvisa ett bevis. Några regler som ställer upp krav på hur färskt ett bevis måste vara finns inte. Det är således tillåtet att åberopa hur gamla bevis som helst, även om gamla bevis förstås ofta har ett lägre bevisvärde än färska bevis.

Angående åtalspreskription, regleras preskriptionstiderna i 35 kap. 1 § brottsbalken (här). Preskriptionstidens längd beror på brottets straffmaximum. Olaga hot av normalgraden kan som högst leda till ett års fängelse, vilket innebär att brottet preskriberas två år efter att det begicks. Olaga förföljelse är ett aningen udda brott i preskriptionshänseende. Brottets straffmaximum är fyra års fängelse, vilket enligt 35 kap. 1 § brottsbalken innebär att det preskriberas efter tio år. Brottet olaga förföljelse består dock i att någon har begått ett antal självständiga brottsliga gärningar som var och en utgjort led i en upprepad kränkning mot någon annan. Se 4 kap. 4 b § brottsbalken (här). Eftersom de brottsliga gärningar som konstituerar olaga förföljelse kan ha en betydligt kortare preskriptionstid, kan alltså olaga förföljelse i praktiken preskriberas tidigare än efter tio år.

Viktigt att påpeka i sammanhanget är också att preskriptionen bryts när den misstänkte häktas eller åtalas för brottet. Om åtal väcktes innan preskriptionstiden löpte ut, saknar det alltså betydelse om preskriptionstiden hinner löpa ut innan målet avgörs.

Kort sammanfattat stämmer det alltså inte att bevis som är äldre än två år inte får åberopas vid rättegången. Däremot preskriberas olaga hot av normalgraden två år efter att det begicks. Preskriptionstiden för olaga förföljelse beror på när de brott som tillsammans konstituerar olaga förföljelse preskriberas. Preskriptionen bryts dock om den misstänkte häktas eller åtalas för brottet, varför ett brott inte kan preskriberas under processens gång.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (343)
2020-11-23 beviskrav i brottmål och tvistemål
2020-11-14 hur länge kan man bli åtalad för brott?
2020-11-09 Vem har bevisbörda i mål om byggsanktionsavgift?
2020-11-08 Krävs ett flertal vittnen för tillräcklig bevisning?

Alla besvarade frågor (86492)